Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 19. januar 2015. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende tre punkter:

  • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Det må for det omsøkte anlegget foreligge en spillemiddelsøknad som er i formell orden.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Nærmere om kompensasjonsordningen i 2015

Stortinget har bevilget 100 mill. kroner til ordningen i 2015. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader.

Kulturdepartementet har fastsatt Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2015. Disse følger vedlagt. Bestemmelsene er også tilgjengelige på departementets hjemmesider. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil behandle mottatte søknader på grunnlag av de fastsatte bestemmelsene. Henvendelser vedrørende søknader om momskompensasjon rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.

Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Det er kommunens revisor som skal gjennomgå og kontrollere regnskapet. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr 200 000 kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor. Dersom søker er et aksjeselskap med revisjonsplikt, kan anleggsregnskapet kontrolleres av selskapets revisor. Om krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, pkt. 5.  

Kulturdepartementet ber mottakerne av dette brevet om å videreformidle brevet eller dets innhold til sine medlemsorganisasjoner. 

Se brev fra Kulturdepartementet her.