Kommunestyret i Evje og Hornnes har vedtatt at det skal etableres dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen.  Tre leiligheter er ombygd til formålet. Lokalene er lyse og trivelige og omgivelsen både ute og inne er oversiktlige, lette å orientere seg i og tilrettelagt ut fra brukernes funksjonsnivå.

Hornnesheimens nye tilbud er tiltenkt hjemmeboende personer som har nedsatt hukommelse og hjemmeboende personer med demens. Tilbudet skal stimulere og aktivisere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager.

Tiltaket starter opp i begynnelsen av juni. Det er følgende åpningstider:

Mandag, onsdag og fredag fra kl 09. til 15.00.

Heidi Tveit Auestad er nylig ansatt i stillingen og får hovedansvar for å drifte tiltaket. I tillegg til henne, knytter kommunen til seg frivillige medarbeidere, bl.a rekruttert via Frivilligsentralen. Det gis tilbud om skyss for dem som trenger det.

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for tiltaket og man må søkes om plass. Det er ikke åpent på helligdager og heller ikke en periode om sommeren i forbindelse ferieavviklingen. Egenbetalingen er kr 80,- pr. dag.

Tilbudet skal bidra til en meningsfylt hverdag med fokus på fysisk aktivitet, god mat, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene skal bidra til å ivareta deltakerens funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og å bidra til å forebygge og redusere isolasjon og ensomhetsfølelse. I tillegg vil tilbudet kunne innebære avlastning og støtte til pårørende.

Innholdet i tilbudet vil utformes i samarbeid med deltakerne. Det vil bli lagt vekt på tilrettelagte tiltak ut fra den enkeltes interesse, lokal kultur og mulighetene som ligger i stedets inne- og utearealer.  

Øyeblikkets gleder, trivsel og velvære er faktorer som også vil bli vektlagt. For personer der hukommelsen for nye hendelser svikter, blir det som skjer her og nå desto viktigere. Den gode opplevelsen av å delta og å mestre, gir øyeblikket verdi.

En tenker at målet ikke er å prestere mest mulig, men gi mulighet for den gode følelsen av fortsatt å kunne mestre. For enkelt kan det kanskje være nok å være til stede og observere andre som er i aktivitet.

Eksempler på aktiviteter som vil være aktuelle:

Fysisk aktivitet som gåturer i nærmiljøet, enkle trim- balanse og styrkeøvelser, bevegelse til musikk, ulike lekpregede ballaktiviteter som boccia, basketball, håndball, hesteskokasting, utflukter, hagestell, innhøsting, bærplukking, tilberedelse av mat, arbeid med ved, ulike spill som bingo, ludo, kortspill, kinasjakk, brettspill, håndarbeid, samtaler om aktuelle lokale- og riksnyheter etc. Enkelt tilbakeblikk eller minnearbeid vil og være et av tiltakene i miljøbehandlingen.  

Vi ser fram til å komme i gang med tiltaket og forhåpentlig vil det være et viktig bidrag til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner, forbedre kognitiv funksjon og øke trivsel, velvære og livskvalitet for deltakerne.

Dagaktivitetstilbud Hornnesheimen