Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin nettportal med informasjon til befolkningen i kriser

Statens vegvesen

Trafikkmeldinger (her kan du også sortere på fylker)

Kartbasert trafikkmeldingstjeneste

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i samarbeid med Meteorologisk instiutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket:

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder