Plankart Vrålsås planid 201113.jpg

Følgende vedtak ble fattet:

Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger detaljplan for Vrålsås boligfelt, planId 201113, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
Før planen legges ut til offentlig høring skal boligområde B17 tas ut av planen. Plasseringen av dette området er uheldig, da det fører til en ytterligere privatisering av badeplassen.
Bestemmelsen suppleres med beskrivelse av hvordan turstiene skal være utformet.
Lekeområde f_L4 tas ut av plankartet og det legges inn i bestemmelsene at det innenfor utomhusplan B5 skal avsettes et område til lekeplass.
 
I henhold til Lov om stadnamn legges også følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: Vrålsåsvegen, Tyttebærvegen, Blåbærvegen, Rognebærvegen og Bjørnebærvegen.
 
Området øst for KV11 får formål o_grønnstruktur før planen legges ut på høring. Det skal legges inn offentlig parkeringsareal i dette området.
Bestemmelsene skal suppleres med ett pkt: Området skal benyttes til offentlig badeplass.
 
Saksbehandlingsgebyr kr 20 000,- betales Evje og Hornnes kommune, jfr.Plan- og bygningslovens § 33-1. I tillegg kommer kostnad for annonsering.

 

Plandokumentene er oppdatert i henhold til vedtak.

 
 
Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje 
eller
innen 1. september 2015. Merk med sak 11/464.
 
Hvis du ønsker dokumentene tilsendt så kan du ta kontakt med kommunens Servicekontor på tlf: 37 93 23 00.
Saksbehandler, Siv Therese Kile Lie,  svarer gjerne på spørsmål angående planen, tlf: 48 13 40 30.