I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Folefalla Massetak, planID 201602, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 09.03.2017, sak 31/17.
 
Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for steinbrudd på gnr. 53, bnr. 3, nær Bjorvatn i Evje og Hornnes kommune.
Planen legger til rette for steinbrudd med tilhørende anlegg; riggplass, deponi- og lagringsområde for avflåingsmasser og ferdig knuste masser, samt adkomstveg. Planlagt etterbruk er landbruksformål, jord- og skogbruk.
 

Kartinnsynsløsning

Planen med plandokumenter kan også ses i vår kartinnsynsløsning.
 

Merknader til reguleringsarbeidet

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 25.04.2017. Merk med sak 16/530.

Hvis du ønsker dokumentene i papirform kan du kontakte Servicekontoret på tlf: 37 93 23 00, eller sende en e-post til: post@e-h.kommune.no.