Det søkes om konsesjon til oppforing av stedegen ørret, for gjenutsetting i Otra. Det planlegges to kar på land på gnr 15, bnr 57 på Hornnes, samt to merder i Hornnesvika. Fisken er planlagt fanget med not, og fores opp til ca. en kg, før den settes tilbake i vassdraget. Tiltakshaver er Stein Uleberg.

Plandokumenter Plassering merder (002)_250x354.jpg

Konsesjonssøknad
Beregninger kultiveringsanlegg
Beredskapsplan for drift
Plassering merder (bildet til høyre)

Merknader til søknad om konsesjon

Merknader til søknaden kan rettes til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 16.09.2020.
Hvis du ønsker søknaden i papirform kan du kontakte Servicekontoret på tlf: 37 93 23 00, eller sende en e-post til: post@e-h.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Jordbrukssjef Inge Eftevand
Telefon: 905 17 089
E-post: inge.eftevand@e-h.kommune.no