Avstander fra Evje

  • Arendal 85 km
  • Kristiansand og Kjevik 60 km
  • Stavanger 210 km
  • Haukeli 175 km
  • Oslo 320 km
  • Bergen 420 km

Kommunevåpen - to sorte gruvevogner på gullbunn

Kommunevåpen Evje og HornnesKommunevåpenet, som er tegnet av Daniel Rike, ble godkjent i 1992. Motivet symboliserer fortid, nåtid og framtid. De to gruvevognene representerer de to opprinnelige kommunene Evje og Hornnes, som ble slått sammen til en kommune i 1960.

Evje og Hornnes har rike bergverkstradisjoner med gruvedrift etter både malm og feltspat i verdensmålestokk. Flåt nikkelgruve var en tid Europas største, og 75% av all norsk nikkel ble produsert her. Norsk Feltspat Co AS ble stiftet på Evje i 1913, med Lie gruve som den største av norske feltspatgruver. Gruva er i drift også i dag. I dag drives imidlertid en ny form for gruvedrift i området som har fått navnet "Mineralturisme". Nedlagte feltspatgruver er åpnet for mineralsamling. Mineralturisme har gitt området en ny profil innen reiselivsnæringen.

Gruver, stein og mineraler

Områdets spesielle geologi med rike forekomster av mange og til dels sjeldne mineraler har gjort mineralturisme til en spesiell gren av turistnæringen i kommunen. Geologien som gav opphav til gruvedrift på nikkelmalm og feltspat, utgjør i dag en turistattraskjon, og over 100 ulike og til dels sjeldne mineraler er funnet her.

Nedlagte feltspatgrunver i området besøkes av mineralsamlere fra hele Europa, mest kjent er feltspatgruvene i Flåt som Evje Mineralsti. I området ligger også et steinsliperi.

Det kommunale geomuseet på Fennefoss har samlinger av lokale bergarter og mineraler. Setesdal Mineral Park på Hornnes har utstilling av mineraler fra hele verden, mineralene er her stilt ut i gruveganger lagt inn i fjellet. Både mineralutstillingen og parken er verdt et besøk.

Næringsliv

Evje og Hornnes kommune er ligger sentralt til i indre Agder, og kommunesenteret Evje er definert som regionsenter i området. Her finner du et godt utviklet handelssenter og skolesenter.

Næringslivet er preget av handels- og servicevirksomhet, jord- og skogbruk og noe industrivirksomhet. De statlige etatene er godt representert med NAV-kontor, Skatteetaten, lensmann og vegkontor/vegstasjon.

Kommunen har relativt god infrastruktur, og er tilrettelagt for næringslivsetablering. I de senere år har reiseliv og turisme vært et satsningsområde i kommunen.

Annet

  • Evje/Hornnes har vært krysningspunkt for ferdselsårer mellom øst og vest, nord og sør siden folkevandringstiden.
  • Furu er valgt kommuneblomst pga. sin typiske utbredelse i kommunen, spesielt i sammenheng med de vidstrakte furumoene på de store sandavsetningene i dalbunnen.
  • Sidedalføret Dåsvassdalen er i store deler et typeområde og et levende historisk dokument på dødislandskap i breelvavsetning.