Forslag til planavgrensing er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr. 50 bnr. 116 og 140 i Evje og Hornnes kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.
Formålet med reguleringen er å legge til rette for ca 6 firemannsboliger / 24 boenheter.
 
Bekkerhus boligområde_400x261.jpg
 
Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:
 
ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 KRISTIANSAND S

innen 24. april 2015.
 
Tel: 38 12 08 50
www.vianovakrs.no