Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under. Planområdet er på ca. 300 daa, og er lokalisert på Syrtveit i Evje og Honnes kommune. (gnr./bnr. 600/39 og 57/1,6,11,200,36.) Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

kart_TrollAktiv.jpg

Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for videreutvikling av Troll Aktiv sin aktivitetspark. Området er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel for Evje og Hornnes kommune.

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. I arealplanen for Evje og Hornnes kommune er området avsatt til fritids- og turistformål. Området har fått betegnelsen BFT01 og tiltaket er i tråd med gjeldende overordet plan. Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

Dokumenter

Planinitiativ
Planavgrensing
Melding om oppstart
Referat oppstartsmøte

Merknader

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.m. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

logo_DRAG.jpg
Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo
E-post: anniken.roksland@dragark.no

Frist: 30.04.2021

Innspill

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til planlegger:
Anniken Røksland
Telefon: 40 62 53 53
E-post: anniken.roksland@dragark.no