Administrativ organisering

Evje og Hornnes kommune er organisert i en flat struktur med ni enheter med hver sin enhetsleder. Kommunedirektøren har en ledergruppe som i tillegg til kommunedirektøren består av økonomisjef, personalsjef, avdelingsleder serviceavdeling, rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg.

Organiseringen fremgår av organisasjonskartet:

Organisasjonskart over aministrativ ledelse i Evje og Hornnes kommune per 2023

Se organisasjonskartet i større format her.

Kommunedirektøren og ledergruppen

Frantz Are Nilsen er kommunedirektør i Evje og Hornnes kommune.
 
Kommunedirektøren er øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen. Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker i henhold til delegeringer gitt av kommunestyret.
Kommunedirektøren har en ledergruppe som i tillegg til kommunedirektøren består av økonomisjef, personalsjef, avdelingsleder serviceavdeling, rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg.
 

Kontaktinformasjon

Kommunedirektør Frantz Are Nilsen
Telefon: 404 16 565
E-post: frantz.are.nilsen@e-h.kommune.no
 

Økonomisjef og assisterende kommunedirektør

Anne Sofie Hornnes
Telefon: 970 88 935
E-post: anne.sofie.hornnes@e-h.kommune.no
 

Personalsjef

Dag Haugland
Telefon: 901 56 912
E-post: dag.haugland@e-h.kommune.no
 

Leder for økonomiavdeling

Jarl Falk Lorentzen
Telefon: 477 04 978
E-post: jarl.lorentzen@e-h.kommune.no
 

Leder for serviceavdeling

Astrid L. Andersen
Telefon: 410 49 898
E-post: astrid.andersen@e-h.kommune.no
 

Rådgiver oppvekst

Line Håberg Løvdal
Telefon: 913 64 956
E-post: line.haberg.lovdal@e-h.kommune.no
 

Rådgiver helse og omsorg

Katrine Lindtveit Homdrum
Telefon: 945 05 566
E-post: katrine.homdrum@e-h.kommune.no

Helse

Informasjon om helsetjenester.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Sigmund Olav Syrtveit
Telefon: 900 63 774
E-post: sigmund.olav.syrtveit@e-h.kommune.no
 

Avdeling for livsmestring

Avdelingsleder Ragnhild Rosseland Drivenes
Telefon: 988 61 835
E-post: ragnhild.rosseland@e-h.kommune.no
 • Psykisk helse og rus
 • Fengselshelsetjenesten
 • Helsestasjon med jordmor og skolehelsetjeneste
 • Legetjeneste

 

Avdeling for habilitering

Avdelingsleder Odd Sverre Moen
Telefon: 934 00 776
E-post: odd.sverre.moen@e-h.kommune.no
 • Hovslagervegen bofellesskap
 • Soltun dag- og aktivitetssenter
 • Grenjåvegen
 • Tingberget psykiatribolig

 

NAV og flyktningtjenesten

Avdelingsleder Anne Tordis Skjeggedal
Telefon: 971 60 671
E-post: anne.tordis.skjeggedal@e-h.kommune.no
 • NAV kommune
 • Flyktning- og integreringsteam
 • Miljøvaktmester

 

Omsorg

Informasjon om omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Hallstein Homdrum
Telefon: 951 02 799
E-post: hallstein.homdrum@e-h.kommune.no
 

Institusjonene

Avdelingsleder Ellen Karin Rosseland
Telefon: 913 49 727
E-post: ellen.karin.rosseland@e-h.kommune.no
 • Evjeheimen
 • Hornnesheimen
 • Kjøkken / kafé
 • Nattevaktstjeneste
 • Demenskontakt
 • Prosjekt

 

Hjemmetjenesten

Avdelingsleder Hege Haukom
Telefon: 977 68 180
E-post: hege.haukom@e-h.kommune.no
 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Hverdagsrehab.
 • Ambulant team / BPA
 • Aktivitetssenter Hornnes / Evje

 

Fellestjenester

 • Systemansvarlig
 • Merkantil
 • Saksbehandlere

Kultur

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Maya Hjertholm
Telefon: 992 47 307
E-post: maya.hjertholm@e-h.kommune.no

 

Bygland, Evje og Hornnes kulturskole

Avdelingsleder Anette Moe-Kittelsen
Telefon: 909 84 557
E-post: anette.moe@e-h.kommune.no

Drift og forvaltning

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Trude Engesland
Telefon: 901 61 333
E-post: trude.engesland@e-h.kommune.no

Barnehage

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Jannicke Bakke
Telefon: 992 66 108
E-post: ​jannicke.bakke@e-h.kommune.no

Hornnes barneskule

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Rektor Irene Moe
Telefon: 976 60 811
E-post: irene.moe@e-h.kommune.no

Evje barneskule

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Rektor Erlend Hunshamar
Telefon: 917 17 510
E-post: erlend.hunshamar@e-h.kommune.no

Evje ungdomsskule

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Rektor Kjell Hansen
Telefon: 911 77 079
E-post: khansen@e-h.kommune.no

Lokalmedisinske tjenester

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Ellen Benum
Telefon: 908 76 466
E-post: ellen.benum@e-h.kommune.no