Med hjemmel i forskrift om oversikt over folkehelse arbeider Evje og Hornnes kommune med en folkehelseoversikt, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692.

 

I følge forskriften skal det foreligge et 4-årig dokument som skal inngå som grunnlag for kommunenes planstrategi. I tillegg skal kommunen holde løpende oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer.

 

I forbindelse med dette har arbeidsgruppa for oversiktsarbeidet invitert politikere, ledere, tillitsvalgte og representanter fra ulike frivillige organisasjoner til et arbeidsmøte den 14.12.2015. Målet med møtet er informasjon og medvirkning i forhold til tiltaksdelen.