Hovedtyper

Det er to hovedtyper kommunale arealplaner: 

  • kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner
  • reguleringsplaner
Arealplaner er verktøy for å styre kommunens utvikling i ønsket retning og de gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen. Planene skal også sikre at estetiske kvaliteter i bygninger og uteområder tas vare på for ettertiden. Planene er juridisk bindende når de er vedtatt av kommunestyret.

Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Det kan også utarbeides kommunedelplan for bestemte områder eller temaer. Det er enhet for drift og forvaltning som har ansvar for utarbeidelse av disse planene.
 

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Det er to typer reguleringsplaner:
  • områderegulering
  • detaljregulering
Områderegulering dekker ofte et større område enn detaljregulering, og er mindre detaljert. Som hovedregel er det kommunen selv som skal utarbeide denne plantypen.  Detaljreguleringer fremmes i hovedsak av private forslagsstillere.
 
Prosess og krav til innhold i plandokumentene er likt for de to plantypene. Du finner informasjon om dette under Reguleringsplan - rett til å fremme forslag.

Planinnsyn

Dette er en selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet: planinnsyn for Evje og Hornnes kommune.
Her er både gjeldende planer og planer under arbeid presentert sammen med:
  • opplysninger om planens status i planprosessen
  • aktuelle plandokumenter
  • bakgrunnskart, flybilder og 3D visning med mulighet for utskrift
  • andre relevante temadata
Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister. Les mer om planinnsyn fra Norkart Geoservice as