PP-tjenesten har ansvar for:

  • At det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen
  • Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov
  • Testing og annen kartlegging av barn/elever
  • Sakkyndig vurdering ifm tidlig eller sen skolestart
  • Direkte logopedarbeid i forhold til barn/elever med helt spesielle tale/kommunikasjonsvansker
  • Veiledning til personalet i barnehage, skole og foreldre
  • Samarbeide med aktuelle kommunale etater og andre instanser som har med barn og unge å gjøre 

Henvisning til PPT - for barn i alderen 0-6 år (barnehagealder)

Henvisning til PPT - for barn i grunnskolealder

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen har rett til spesialundervisning.
For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside.