Generell informasjon

 • Avhengig av påmelding og lærerkapasitet kan eleven få tilbud i annen kommune i samarbeidet
 • Ved lav interesse kan enkelte fag utgå og like fag i forskjellige kommuner kan bli slått sammen
 • Søkere med spesielle behov – ta direkte kontakt med kulturskolen, så vil mulighet for tilrettelegging bli vurdert
 • For aktuelle søkere til et fag som er under angitt aldersgrense - ta kontakt! – noen ganger har vi mulighet for tilrettelegging
 • Kulturskolen filmer/fotograferer på timer og forestillinger til eget bruk på f.eks hjemmeside, i sosiale medier, til brosjyrer m.m. Dette kan man reservere seg mot ved å kontakte kulturskolen
 • Kulturskolen har egen smittevernveileder som vil bli fulgt i samråd med de til enhver tids gjeldene retningslinjer fra myndighetene
 • Aspiranter følger Evje og Hornnes musikkorps sitt reglement

Priser

Se Betalingssatser kulturskolen

Betalingssatser pr. semester for skoleåret 2022/2023:
Eneundervisning 20 minutt kr. 1630,-
Eneundervisning 30 minutt kr. 2445,-
Eneundervisning 40 minutt kr. 3260,-
Gruppetilbud 60 minutter kr. 815,-
Band/samspill kr. 1410,-
 
Betaling skjer mot slutten av eller etter hvert semester. 

Fravær og tapte timer

Dersom et barn ikke kan komme til time grunnet sykdom er det godt nok å si fra at det ikke kommer til avtalt time.

Hvis en elev mister mer enn 4 undervisningstimer i løpet av et semester som følge av at lærer er syk eller er borte av annen grunn og kulturskolen ikke klarer å skaffe vikar, vil kontingenten bli redusert.

Utmelding

En har plass i kulturskolen inntil denne sies opp skriftlig til kulturskolens administrasjon.

Frister for utmelding

 • Høstsemesteret: så raskt som mulig etter opptak eller senest innen 15. september
 • Vårsemesteret: innen 1. desember

Vi gjør oppmerksom om at dersom en elevplass sies opp etter fristen eller i løpet av et semester, må man betale for hele semesteret.

Alle elever kan prøve seg de 2 første timene. Hvis de ikke ønsker å fortsette, og skriftlig utmelding leveres før 3.time, betaler de ikke for prøvetimene.
Hver vår bes alle elever gi tilbakemelding på om de ønsker å beholde plassen kommende skoleår. Dette er en viktig del av planleggingen av neste års aktivitet og tilbud.

Tap av elevplass

Hvis elevplassen etter purring ikke blir betalt, mister eleven retten til sin elevplass.
Det samme gjelder hvis eleven har en oppførsel som ikke er forenelig med undervisningen eller kulturskolens målsetting.

Instrumenter

Det forventes at eleven har øvingsmuligheter hjemme.
 
Kulturskolen har noen få gitarer for utleie. Det skrives kontrakt med kulturskolen og man betaler kr. 250.- pr. semester for leie av instrumentet. Dette gjelder ikke korpset, som låner ut sine instrumenter gratis. Straks man slutter i kulturskolen/korpset skal instrumentet leveres tilbake.
 
Ved skade på instrument må man melde fra straks til kulturskolens administrasjon, slik at dette kan erstattes tilsvarende reparasjonskostnad, eller ved totalskade må nytt instrument dekkes.

Undervisningstidspunkt

Undervisningen foregår til vanlig på Bygland, Byglandsfjord, Evje og Hornnes. 
Merk: fellesundervisning i tradisjonsfag vil foregå på Rysstad.
Undervisningslokaler og undervisningsdag blir annonsert før skolestart i august.

Alle som får plass får skriftlig beskjed før skoleåret / undervisningen begynner. Hvis tidspunktet ikke passer kan dere ta kontakt med lærer eller inspektør for å finne en time som passer. Dette gjelder enkelttimer, ikke gruppeundervisning. 

Undervisningen i kulturskolen følger skoleruta. Fridager på skolen, er også fridager i kulturskolen.

Arrangementer kan bli lagt til kvelder og helger.

Undervisningstid

 • Instrument - enkelttimer: 20 minutter i uka
 • Band/gruppeundervisning: 60 minutter i uka
 • Korps - aspiranter/nybegynnere: 45 minutter
 • Korps - junior/viderekommende: 45 minutter
 • Hovedkorps: 1,5 timer
(Enkelte tilpasninger kan forekomme)
 
Merk: For viderekommende elever på instrument kan det bli aktuelt med utvidet undervisningstid. Lærer vil gi beskjed når tiden er inne og det er ledig plass til dette. Dette tilbudet er selvsagt frivillig. For påbygningstimen betaler man etter oppsatt tid.

Samspill / konserter / opptreden

I tillegg til opplæring i valgt disiplin, jobbes det mot fremføring på diverse kulturarrangement. Kulturskolen vil oppmuntre elevene til å spille sammen og vil sette av tid til dette, der man f.eks setter sammen noen elever og øver noen ganger i løpet av året. Fellesøvinger vil også bli prioritert, slik at elevene får oppleve at ting henger sammen og at vi i fellesskap kan skape sceneinnslag der man trenger hverandre. På den måten vil vi styrke samholdet og vektlegge den sosiale dimensjonen. Elevene vil bli oppfordret til å delta når kulturskolen skal ha konserter og opptredener.

Foreldresamarbeid

Foreldre/foresatte kan, hvis det er til beste for eleven, bli bedt av kulturskolen om å være med eleven på undervisning. Hvis en elev har en medisinsk eller annen tilstand som kulturskolen bør vite om, er det foreldre/foresattes ansvar å informere kulturskolen om dette.
Kulturskolen er avhengig av et godt samarbeid med foreldrene, om ønsket er å bli flink innenfor sin disiplin. Oppmuntring til øving mellom timene er en forutsetning for å bli god. Hvis enkelte ting ikke fungerer tilfredsstillende vil vi sette pris på rask tilbakemelding. Har dere som foreldre spørsmål til lærer kan dere gjerne ta direkte kontakt ved å ringe eller bruke e-post.

Samtykkeskjema - behandling av helseopplysninger

Hvis en elev har en medisinsk eller annen tilstand som kulturskolen bør vite om, er det foreldre/foresattes ansvar å informere kulturskolen om dette. Det gjøres oppmerksom på at vi ikke ønsker å motta medisinske opplysninger uten deres samtykke, derfor ber vi dere fylle ut en samtykkeerklæring. Du finner samtykkeskjemaet her