• Gebyrregulativ drift  Gebyrer for vann- og avløp, renovasjon, slamtømming, feiing og husleietakster for eldreboliger.
  • Gebyrregulativ forvaltning Gebyr etter plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkelloven, eierseksjonsloven og Forurensingsloven § 52a, Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 1 samt for rask behandling av opplysninger om planstatus m.m. og frikjøp fra krav om opparbeidelse av parkeringsplasser.
     
  • Betalingssatser barnehage