Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helse og rus

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Psykisk helsetjeneste

Beskrivelse

Hvis du opplever en livskrise, har psykiske vansker og/eller rusproblem, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer.

 • Støtte- og behandlingssamtaler, hjemmebesøk, botrening og rehabilitering
 • Pårørendestøtte, gjelder også barn og unge som pårørende
 • Hjelp til å utarbeide individuell plan
 • Gågruppe
 • "Kreativt hjørne" mandag
 • Kontaktkafe "Kaffikjelen" torsdag kl. 13:00 - 15:00
 • Treffestedet "Møteplassen" tirsdag fra kl 17:00 - 20:00

Målgruppe

Personer over 18 år som bor hjemme og som har psykiske lidelser og/eller rusproblem.

 • Personer med psykiske vansker som ønsker hjelp og støtte
 • Pårørende til personer med psykisk lidelse og/eller rusproblem

Kriterier/vilkår

Tjenesten er et lavterskeltilbud. Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.
Alvorlige, moderate eller langvarige psykiske plager, store livspåkjenninger og/eller rusproblem.
Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av psykiatrisk tjeneste, vedtatt i kommunestyret 21.06.07, sak 70/07.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Partnere

 • Fastlege
 • Helsestasjon
 • Hjemmesykepleie
 • Sosialkontor/barnevern
 • Distrikspsykiatrisk avdeling/poliklinikk og psykiatrisk avdeling
 • NAV, arbeid med bistand, Setpro
 • Familierådgivningskontor
 • Øvrige kontorer og etater etter behov.
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvisning fra lege eller annen samarbeidspartner foretrekkes.
Det er en fordel at en har diskutert med fastlegen om hjelpen kan gis innen kommunens tjenestetilbud eller om spesialist bør vurderes.
Du kan kontakte kommunen v/psykisk helse og rus for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Ragnhild Rosseland / 988 61 835 / ragnhild.rosseland@e-h.kommune.no

Sykepleier Camilla Låstad / 945 20 973  / camilla.lastad@e-h.kommune.no

Psykiatrisk hjelpepleier Mette Hansen / 906 33 046 / mette.hansen@e-h.kommune.no / (mandag og torsdag)

Sosionom May-Britt Hegghaug / may.hegghaug@e-h.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier Rebecca Flåt Svenning / 901 43 226 / rebecca.svenning@e-h.kommune.no 

Skjema


Helse- og omsorgstjenester, søknadsskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist


Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
v/ psykisk helse og rus
Kasernvegen 19
4735 Evje

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant annet en funksjonsvurdering. Søker vil ha rett til innsyn i alle sakens dokumenter etter Forvaltningslovens §18, første ledd. Se vedlegg, brosjyre.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-09-23 09:30