Delegeringsreglement

Kommunestyret har vedtatt reglement for i hvilke saksområder kommunestyret selv skal fatte vedtak, hvilke saksområder som delegeres til andre politiske utvalg, og hvilke som delegeres til administrasjonen. Delegeringsreglementet ble vedtatt i kommunestyret 8. desember 2016.

Delegeringsreglementet er nå elektronisk.

Møtereglement

Reglementene omhandler hvordan møter i kommunestyre, formannskap, planutvalg, levekårsutvalg, partsutvalg og adhocutvalg skal gjennomføres. Dersom det i et reglement ikke tydelig fremkommer møteregler på et forhold, benyttes regler nevnt i møtereglement for kommunestyret når de er regulert der. Reglementet er også gjeldende for folkevalgte organ som ikke er listet opp under så langt det passer.

 

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

Forskriften innholder bestemmelser om faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste og dekning av andre utgifter for folkevalgte:
Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Evje og Hornnes kommune.

Innkjøpsreglement

Formålet med innkjøpsreglementet er at kommunens innkjøp /anskaffelser blir utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet gjelder for alle innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for, eller på vegne av, Evje og Hornnes kommune: innkjøpsreglement.

Finansreglement

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning: finansreglement. Det er også utarbeidet egne rutiner til reglementet.

Økonomireglement

Reglementet skal beskrive kommunenes økonomi- og regnskapssystem og skal bidra til en forsvarlig og effektiv økonomiforvaltning i kommunen: økonomireglement vedtatt i kommunestyret 28.09.17.