Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, politiske utvalg og kommunedirektøren. Reglementet fastsettes i medhold av kommunelovens bestemmelser og særlover for kommunal myndighetsutøvelse. 

Delegeringsreglement for perioden 2019 - 2023

Basert på dette delegeringsreglement er det etablert en detaljert delegeringsoversikt i eget delegeringssystem, sortert etter lov:

Elektronisk detaljert delegeringsoversikt

Møtereglement

Reglementene omhandler hvordan møter i kommunestyre, formannskap, planutvalg, levekårsutvalg, partsutvalg og adhocutvalg skal gjennomføres. Dersom det i et reglement ikke tydelig fremkommer møteregler på et forhold, benyttes regler nevnt i møtereglement for kommunestyret når de er regulert der. Reglementet er også gjeldende for folkevalgte organ som ikke er listet opp under så langt det passer.

 

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

Forskriften innholder bestemmelser om faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste og dekning av andre utgifter for folkevalgte:
Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Evje og Hornnes kommune.

Innkjøpsreglement

Formålet med innkjøpsreglementet er  å sikre at alle innkjøp (varer, tjenester, bygge-og anleggskontrakter mv.) til Evje og Hornnes kommune blir utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for offentlige innkjøp. Innkjøpene til kommunen skal alltid følge prinsippene om konkurranse, likebehandling og ikke-diskriminering, forutsigbarhet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Innkjøpene til Evje og Hornnes kommune skal gjennomføres på en slik måte at kommune sine interesser blir ivaretatt best mulig både på kort og på lang sikt.

Innkjøpsreglement

Finansreglement

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning: finansreglement. Det er også utarbeidet egne rutiner til reglementet.

Økonomireglement

Reglementet skal beskrive kommunenes økonomi- og regnskapssystem og skal bidra til en forsvarlig og effektiv økonomiforvaltning i kommunen: økonomireglement vedtatt i kommunestyret 18.11.21.

Eierskapsmelding

Målet med eierskapsmeldingen er å gi en systematisk oversikt over de ulike selskaper som Evje og Hornnes kommune har eierinteresser i, klargjøre kommunens mål med sitt eierskap i det enkelte selskap og drøfte ulike motiv for å opprette eller delta i selskap. Eierskapsmeldingen ble vedtatt av kommunestyret i møte 28.01.2021. Gjelder for perioden 2019 - 2023.