Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hvis du ønsker å utvikle et område eller en eiendom, og kommunen ikke allerede har en plan for det området, har du rett til å fremme ditt eget forslag om regulering. Det kalles en detaljregulering og må være utarbeidet av fagkyndige. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet. Større byggetiltak kan i hovedsak ikke gjennomføres uten reguleringsplan.

Målgruppe

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter.

Kriterier/vilkår

En reguleringsplan som fremmes av private må være utarbeidet av fagkyndige.

Krav til detaljreguleringer

I følgende beskrives de forventninger Evje og Hornnes kommune har til prosessen som leder fram til vedtak av reguleringsplaner. I tillegg viser det hvilke krav kommunen stiller til innhold og utforming av plandokumentene (plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse).

Prosessen er delt i 4 avsnitt

 1. Når leveres hvilket planmateriale
 2. Oppstart av reguleringsarbeid
 3. Plandokumentenes form og innhold
 4. Sjekklister

1. Når leveres hvilket planmateriale

Forslagsstiller er ansvarlig for å produsere nødvendig dokumentasjon til saksbehandling og politisk behandling. Kartgrunnlag som benyttes til plankartet skal ikke være eldre enn 6 måneder. Plannavn og plannummer skal av hensyn til arkivering stå på alle dokumenter.Bruk følgende e-post adresse ved innsending av planmateriale: post@e-h.kommune.no.

I det følgende gis en enkel oversikt på de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første kontakt

 • Uformell kontakt mellom forslagsstiller og enhet for forvaltning
 • Ingen krav til levering av materiale

Oppstartsmøte

 • Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.
 • Planinitiativet skal utformes i henhold til kravene stilt i §1 i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Behandling i Planutvalget før offentlig ettersyn

 • Plankart (farge, pdf-format) i egnet målestokk
 • Reguleringsbestemmelser (Dokument-fil + pdf-fil)
 • Planbeskrivelse (dokument-fil + pdf-fil)
 • Digitale plandata i SOSI-format
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (dokument-fil + pdf-fil)
 • Andre relevante dokumenter man har blitt enige om på oppstartsmøte

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt. 
Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt frem for kommunestyret.

Offentlig ettersyn/høring

 • Justerte dokumenter som følge av Planutvalgets vedtak. 

Sluttbehandling

 • Revisjoner av planmaterialet som er levert til førstegangsbehandlingen
 • Skriftlige kommentarer til høringsmerknader

Etter vedtak av plan – før annonsering

 • Vedtatt plankart med eventuelle endringer leveres i pdf-format og sosi-format. Kartgrunnlaget skal dekke hele pdf-formatet innenfor rammen.

Etter at klagefristen er gått ut

 • Vedtatt plan med eventuelle endringer leveres i følgende formater som skal være målholdige:
  o Pdf-fil
  o Sosi-fil
 • Kommunen sørger for ekspedering til Statsforvalter/Fylkeskommune

2. Oppstart av reguleringsarbeid

Forslagsstiller skal etter oppstartsmøtet varsle oppstart av planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser. Varslingsliste fås ved henvendelse til saksbehandler.

Varslet skal orientere om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål som skal etableres samt hvor man kan finne planinitiativet og andre relevante dokumenter. 

Reguleringsarbeidet skal kunngjøres i avis med annonse og på kommunens hjemmeside. Oppstartsvarselet med tilhørende dokumenter skal sendes på e-post til kommunen, post@e-h.kommune.no, minst to dager før annonsen skal i avisen.

3. Plandokumentenes form og innhold

Plandokumentene skal utformes i henhold til kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder.

Veilederen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/

Kommunen ønsker at den nasjonale malen for reguleringsbestemmelser benyttes. Malen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/veiledning/maler_planprosess/id2413265/

Kartgrunnlaget kan kjøpes på kommunens e-torg: https://setesdal.e-torg.no/forside

4. Sjekklister

Skjema for risiko- og sårbarhetsvurdering

Skjema for risiko- og sårbarhetsvurdering skal fylles ut og følge reguleringsplanen. Dersom planen hjemler tiltak som medfører risiko for uønskede hendelser, må det i planbeskrivelsen, og eventuelt også i bestemmelsene, defineres tiltak som reduserer risikoen.

Pris for tjenesten

Kommunen har en frist på 12 uker til å ta det ferdige planforslaget opp til behandling.

Gebyrregulativ forvaltning 2022

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt 
plan- og bygningsloven §§ 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 12-8, 12-9, 12-10 og 12-11
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl.

Lover

Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl

Forskrift om konsekvensutredninger

Kart- og planforskriften

Retningslinjer

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Lovkommentar til plandelen i plan- og bygningslov

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

En reguleringsplanprosess består av disse hovedtrinnene:

 1. Sende planinitiativet til kommunen sammen med forespørsel om oppstartsmøte. 
 2. Kommunen holder oppstartsmøte.
 3. Kunngjøre i avis e.l. om at planarbeidet startes. 
 4. Periode med eventuelle konsekvensutredninger, risikoanalyser og høringer.
 5. Endelig planforslag sendes til kommunen.
 6. Kommunen behandler planforslaget og fatter vedtak innen 12 uker fra de mottok det.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle forslaget innen 12 uker. Fristen begynner å løpe når kommunen har mottatt forslaget. Dersom planen ikke oppfyller alle kravene, og kommunen må etterspørre mer informasjon, avbrytes fristen, og fortsetter igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.

Klagemulighet

Hvis kommunen stopper planforslaget i oppstartsfasen, kan du kreve behandling av forslaget i kommunestyret.
Hvis kommunen avslår det endelige forslaget i vedtak, og du mener at det er ubegrunnet, kan du kreve behandling av forslaget i kommunestyret.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Enhet for drift og forvaltning
Telefon:906 39 570
Epost:torgeir.hodne@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Kontaktpersoner

Navn:Siv Therese Kile Lie
Tittel:Plan- og miljøleder
Mobil:481 34 030
Epost:siv.lie@e-h.kommune.no

Andre opplysninger