Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. juli kl. 14:19

Har du vært i nærkontakt med person smittet av Covid19?

Alle som er i karantene i henhold til de nasjonale retningslinjene må melde fra til kommunen.

Les mer... clear

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Målgruppe

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter

Kriterier/vilkår

Forslaget må følge de kravene til reguleringsplan som ligger i plan- og bygningsloven § 12-1 og i kart- og planforskriften § 9 og § 10.

Kommunen har mulighet til å bestemme flere krav.

Krav til detaljreguleringer

I følgende beskrives de forventninger Evje og Hornnes kommune har til prosessen som leder fram til vedtak av reguleringsplaner. I tillegg viser det hvilke krav kommunen stiller til innhold og utforming av plandokumentene (plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse).

Prosessen er delt i 4 avsnitt

 1. Når leveres hvilket planmateriale
 2. Oppstart av reguleringsarbeid
 3. Plandokumentenes form og innhold
 4. Sjekklister

1. Når leveres hvilket planmateriale

Forslagsstiller er ansvarlig for å produsere nødvendig dokumentasjon til saksbehandling og politisk behandling. Kartgrunnlag som benyttes til plankartet skal ikke være eldre enn 6 måneder. Plannavn og plannummer skal av hensyn til arkivering stå på alle dokumenter.Bruk følgende e-post adresse ved innsending av planmateriale: post@e-h.kommune.no.

I det følgende gis en enkel oversikt på de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første kontakt

 • Uformell kontakt mellom forslagsstiller og enhet for forvaltning
 • Ingen krav til levering av materiale

Oppstartsmøte

 • Kart med forslagsstillers forslag til planavgrensning
 • Skisser/ illustrasjoner av ønsket tiltak dersom det foreligger

Behandling i plan- og bygningsrådet før offentlig ettersyn

 • Plankart (farge, pdf-format) i egnet målestokk
 • Dersom plankartet er større enn A3, skal plankartet også leveres i papir (3 eks.)
 • Reguleringsbestemmelser (Dokument-fil + pdf-fil)
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner i henhold til vedleggsliste (dokument-fil + pdf-fil)
 • Digitale plandata i SOSI-format
 • Prinsippskisse for vann, avløp og overvannsanlegg
 • Utomhusplan
 • Andre relevante dokumenter

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt. 
Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt frem for kommunestyret.

Offentlig ettersyn/høring

 • Justerte dokumenter som følge av plan- og bygningsrådets vedtak

Sluttbehandling

 • Revisjoner av planmaterialet som er levert til førstegangsbehandlingen
 • Skriftlige kommentarer til høringsmerknader

Etter vedtak av plan – før annonsering

 • Vedtatt plankart med eventuelle endringer leveres i pdf-format. Kartgrunnlaget skal dekke hele pdf-formatet innenfor rammen.

Etter at klagefristen er gått ut

 • Vedtatt plan med eventuelle endringer leveres i følgende formater som skal være målholdige:
  o Pdf-fil
  o Sosi-fil
 • Kommunen sørger for ekspedering til Fylkesmann/Fylkeskommune

2. Oppstart av reguleringsarbeid

Forslagsstiller skal etter oppstartsmøtet varsle oppstart av planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser, basert på Brevmal - oppstart av planarbeid. Varslet skal orientere om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål som skal etableres. Varslet sendes også til Evje og Hornnes kommune v/ forvaltning med liste over mottakere. Adresseliste fås ved henvendelse til saksbehandler: post@e-h.kommune.no.

Reguleringsarbeidet skal kunngjøres i avis med annonse, se annonsemal, og på kommunens hjemmeside. Annonsen kan sendes på epost: post@e-h.kommune.no.

3. Plandokumentenes form og innhold

Plankart

Plankartet skal konstrueres i henhold til Miljøverndepartementets veiledere. Disse veilederne er basert på SOSI standarden.

De karttekniske kravene til reguleringsplaner som tilrådes av Evje og Hornnes kommune er spesifisert i dette dokumentet: Sjekkliste tekniske krav reguleringsplan Evje og Hornnes kommune

Planbeskrivelse

Mal for oppsett av planbeskrivelse. Malen er ikke uttømmende med hensyn til momenter som eventuelt må vurderes i planarbeidet. Tema som ikke anses som relevante kan utelates.

4. Sjekklister

Skjema for risiko- og sårbarhetsvurdering

Skjema for risiko- og sårbarhetsvurdering skal fylles ut og følge reguleringsplanen. Dersom planen hjemler tiltak som medfører risiko for uønskede hendelser, må det i planbeskrivelsen, og eventuelt også i bestemmelsene, defineres tiltak som reduserer risikoen.

 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve gebyr for private planforslag. Men kommunen har en frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 uker. Kommunen må tilbakebetale deler av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 uker. (se forskriften § 7 og 8)

Gebyrregulativ forvaltning 2020

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kortveileder - Planlegging etter plan- og bygningsloven
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ditt forslag til plan kalles planinitiativ. Planinitiativet skal inneholde følgende:

 • formålet med planen 
 • planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 • planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 • utbyggingsvolum og byggehøyder 
 • funksjonell og miljømessig kvalitet 
 • tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser, 
 • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid 
 • vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
 • hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 
 • hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 
 • prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte 
 • vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 
Samtidig skal du sende en forspørsel om oppstartsmøte. Dette sendes til kommunen.
 
Alle temaer som er nødvendig for å behandle søknaden skal tas opp i oppstartsmøtet.
 
Kommunen forplikter seg til å skrive referat av møtet. Det er flere krav til hva referatet skal inneholde (se § 3 i forskriften).

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle forslaget innen 12 uker. Fristen begynner å løpe når kommunen har mottatt forslaget. Dersom planen ikke oppfyller alle kravene, og kommunen må etterspørre mer informasjon, avbrytes fristen, og fortsetter igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.

Behandlingstiden avsluttes når kommunen sender planen videre til offentlig ettersyn.

Klagemulighet

Skulle det være uenigheter mellom deg som forslagsstiller og kommunen, kan du kreve en behandling av saken i kommunestyret.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Enhet for drift og forvaltning
Telefon:906 39 570
Epost:torgeir.hodne@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Kontaktpersoner

Navn:Siv Therese Kile Lie
Tittel:Plan- og miljøleder
Mobil:481 34 030
Epost:siv.lie@e-h.kommune.no

Andre opplysninger