Et av tiltakene i kommuneplanen under satsingsområdet «Kultur og fritid» har vært at det skulle utredes status og behov for nye aktiviteter for alle. I stedet for å satse på f.eks folkemøte som metode for å få til medvirkning fra kommunens innbyggere, der oppmøtene kan variere sterkt, valgte man å prøve ut metoden «Gjestebud».Aktivitetsdag på Furuly 30.05.2015.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoden kommer fra Svelvik kommune, som har tenkt nytt for å få til medvirkning. Gjestebud går ut på å få tak i innbyggere som kan tenke seg å være gjestebudverter, og som inviterer hjem til seg inntil 8 personer for å diskutere temaer som kommunen ønsker svar på. Kommunen annonserte i lokalavisa, på kommunens hjemmeside og facebook for å få tak i verter.
 
I tidsrommet desember 2014 ut februar 2015 ble det gjennomført 11 gjestebud i Evje og Hornnes kommune, der totalt 92 personer var involvert; 67 kvinner og 25 menn. Aldersspennet var mellom 14 til 80 år.  Hvis vi sammenlikner oss med Svelvik kommune i forhold til deltakelse, da de skulle involvere innbyggerne i kommuneplanprosessen, fikk de gjennomført 22 gjestebud der mellom 120 – 140 innbyggere var involvert i alderen 18 – 86 år. Svelvik hadde i 2014 et innbyggertall på 6601. En kommune som har opp i mot dobbelt så mange innbyggere som Evje og Hornnes.
 
Vi kan med andre ord si oss godt fornøyd med deltakelsen! Det er ikke sikkert 92 personer fra 14 til 80 år ville ha møtt opp samtidig på et folkemøte for å diskutere dette!
 
Bibliotektjenesten også en del av undersøkelsen
Undersøkelsen ble også sett i sammenheng med Bolystprosjektet i kommunen, der man med støtte fra departementet skulle jobbe med innholdsutvikling på biblioteket, med mål om å flytte tjenesten inn i sentrum på sikt. Biblioteket skal, i følge den nye bibliotekloven, utvikles som  møteplass med mer kulturformidling, og være en arena for offentlig debatt. Det var derfor viktig å få innbyggernes syn på hva man kan gjøre av aktiviteter og tilrettelegging for at biblioteket skal fremstå som mer attraktivt å bruke.
 
Resultater som peker seg ut
Status på det som er meldt inn i undersøkelsen i forhold til hvilke aktiviteter som finnes i kommunen og hvilke som benyttes, viser at det er stor bredde i aktivitetstilbudet. Kommunens innhenting av opplysninger denne våren om hvilke lag og foreninger som finnes i kommunen, viser tett på 60 ulike grupperinger! Se oversikten på kommunens hjemmeside under lag og foreninger: http://www.e-h.kommune.no/ Her er det litt for enhver smak. Ja, tilbudet er så stort at det nok kan oppleves som «en kamp» å rekruttere nok medlemmer innenfor enkelte aktiviteter.
 
Kultur- og fritidstilbud som savnes
På spørsmål om det er kultur- og fritidstilbud som savnes i kommunen, så oppgis det ulike typer kurs (kunst & håndverk, turn, dans, ski), ulike grupper innenfor foto, mat, strikking, vin, bibliotek, volleyball, drama / teater og «handy-girl», som ikke er i privat regi. Videre babysvømming, svømme- og bademuligheter for rullestolbrukere, aktivitetsløype på Furuly, hvilebenker langs gangvei mellom Evje og Hornnes, oftere kino, barnekor m.m.
For at tilbudene skal bli en realitet, mener noen at det bør opprettes grupper som jobber med konkrete prosjekter. Samarbeid mellom frivillige og kommunen ses på som løsningen. Det påpekes også at leie av lokaler ikke bør være dyrt, og at det trengs et godt opplysningsforum for å synliggjøre aktivitetene.
 
Savn av enkeltarrangementer
Her nevnes messer, konserter for ulike aldersgrupper, standupshow, lokal revy, allsangsforum koblet mot «Livsglede for eldre», lan-, jam og filmkvelder for ungdom, flere forfatterbesøk, lesestund på biblioteket, byttedag for utstyr i regi av frivilligsentralen, gjøre mer ut av julegrantenningene, flere julekonserter / teater- og juleforestillinger i kinoen osv.
Hva som må til for at slike arrangementer skal bli en realitet, mener flere er avhengig av samarbeid mellom frivillige, frivilligsentral og kommunen. Noen mener man må tørre å satse på noe som garantert trekker folk, og være tidlig ute med markedsføring. Det påpekes også at man må forsikre seg om at det ikke kolliderer med andre happeninger i vårt nærområde. Arrangementer med bevertning ses på som en suksessfaktor.
 
Årlige arrangementer man bør satse på
Her har det kommet følgende innspill; beholde «Vannvittig Moro festivalen» og Jordbærfestivalen. Utvikle en vinterfestival i alpint med laging av skulpturer o.l., arrangere f.eks volleyballturnering i Otrahallen for ulike aldersgrupper, arrangere noe på våren; vårspretten / standup / vårmoter osv.
Koordinering av aktivitetene foreslås løst gjennom en synlig aktivitetskalender, der alt som skjer blir lagt ut. Kulturavis er også ønskelig.
 
Biblioteket som attraktiv møteplass
Det er massiv enighet om at biblioteket må flyttes til sentrum, og ligge i gateplan, om det skal bli en attraktiv møteplass. Det anses som viktig at det lokale turistkontoret og offentlig toalett samlokaliseres med biblioteket. Biblioteket må inneholde rom for utleie til lag og foreninger, drive arrangementer på dag- og kveldstid; bokkafé, kurs, må ha god plass og være tilrettelagt som møteplass med innredning for ulike aldersgrupper, internettkafé, gratis WiFi, ha lekerom / lekeareal, arealer for å gjøre lekser, grupperom, studierom, lesesal, «folkets vegg» der man kan vise frem hva de forskjellige lag og foreninger gjør, forslagskasse, at åpningstiden utvides til kl. 19, og at personalet på biblioteket er hyggelige og serviceinnstilte, og tåler at det er barn til stede.
 
Dette bør skje på biblioteket
Deltakerne i gjestebudene har spilt inn mange ulike ønsker; forfatterbesøk, barneteater, lesestunder, lesesirkler, lekselesing, leksehjelp, temakvelder, treff mellom lokalbefolkning og innvandrere, historiefortelling der man skriver ned historiene, foredragsholdere med kunnskap om slektsforskning, «bli kjent med bygda – foredrag», barneaktivitetsdager, familiedager, voksenkvelder, datakurs for ulike grupper, mimre over bilder på facebook, filmkvelder, konserter, pokerturneringer, bridgekvelder, quizgrupper, bokdating…eller annen dating?
 
Hva vil kommunen gjøre videre med innspillene?
Først og fremst vil prosjektleder; enhetsleder for kultur, Irene Falck Jensen takke alle som har bidratt i denne undersøkelsen. Dette er viktige innspill i forhold til hva innbyggerne er opptatt av og hva leder for kultur bør se nærmere på i videre planlegging.
 
Innspillene viser stort engasjement og tro på at vi sammen kan få ting til. Det lover godt for å kunne iverksette noen av ønskene. Samarbeid er nøkkelen. Kulturadministrasjonen i kommunen er liten, og skal dekke et stort fagfelt. Kommunen vil derfor være helt avhengig av frivillig engasjement og innsats.
 
Kommunen kan hjelpe til å igangsette enkelte tiltak og være en tilrettelegger, men vil være avhengig av at noen påtar seg ansvar i fortsettelsen. Enkeltarrangementer kan man samarbeide om, andre tiltak kan lag og foreninger eller frivillige stå for. Her vil det være muligheter for mange løsninger, hvis frivillige vil engasjere seg.
 
Enhetsleder for kultur vil høsten 2015 gjerne gå i videre dialog med de som var med i gjestebudene, for å diskutere hva som kan være realistisk å iverksette. Her kan det være en idé å utfordre hver gruppe til å bidra inn mot et arrangement, kurs eller aktivitet, som de brenner spesielt for. Det er viktig å starte i det små og bygge stein på stein. Invitasjon til møte vil komme.
 
Videreutvikling av bibliotektjenesten
Når det gjelder bibliotekets fremtidige plassering har kommunen nettopp fått ut annonse om å få inn tilbud på ledige lokaler i sentrum, i tillegg til utredningen knyttet til å benytte egne lokaler (tidligere apoteket). Bibliotekets fremtidige plassering vil bli lagt frem for politisk behandling høsten 2015.
 
Bibliotekets åpningstid vil bli utvidet til kl. 19 for tre dager i uka fra 24. august.
 
Vårt bibliotek har meldt seg på prosjektet «Det skjer på biblioteket 2», som arrangeres av Aust – Agder bibliotek og kulturformidling. Her har vi fått plass. Det vil si at vi skal jobbe videre med å utvikle vårt bibliotek i forhold til å bli en møteplass, drive med mer kulturformidling, og bli en debattarena. Dette blir en fin fortsettelse av Bolystprosjektet, som ble avsluttet i vår. Her vil vi jobbe videre med å utvikle vårt lokale særpreg, der innspillene i gjestebudundersøkelsen vil påvirke resultatet.
 
Aktivitetsmesse for lag og foreninger i Otrahallen høsten 2015
Lørdag 12. september planlegges det fra Otra idrettslag, frivillige, frivilligsentralen og kommunen en storstilt markering av frivilligheten i kommunen. Alle lag og foreninger, og politiske partier har fått invitasjon til å vise seg frem via stands, bilder og / eller innslag fra scenen. Det jobbes godt i kulissene med spennende underholdning og konkurranser som garantert vil fenge store og små. Til nå er allerede 25 lag og foreninger påmeldt, og vi håper flere vil melde seg.  Innbyggerne vil få en sjelden mulighet til å orientere seg i forhold til hva som rører seg i kommunen og hvilke aktiviteter man kan delta på. Videre vil nok noen av de politiske partiene gjøre et siste stunt før valget. Ordfører Bjørn Ropstad vil få det ærefulle oppdraget å hedre årets frivillig med å dele ut kommunens frivillighetspris.
 
Her kan man vente seg litt av hvert. Sett av datoen allerede nå. Dette bør du ikke gå glipp av!
 
 
Forfatterbesøk på biblioteket 28.01.2015 - Jørn Lier Horst.jpg