Alkoholloven er endret slik at det ikke lenger er forbudt å selge alkohol på valgdagen. Etter alkoholloven § 3-7 kan en kommune bestemme selv om salg av alkohol skal være tillatt valgdagen. I Evje og Hornnes kommune har rådmannen besluttet å ikke igangsette et arbeid for å vedta endringer av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer gjeldende fra 2013 - 2016, som konkret omhandler salgstider for alkoholholdig drikke.

Dette betyr at det ikke er tillatt med salg av alkoholholdig drikke i Evje og Hornnes kommune på valgdagen.

Begrunnelsen for dette er at en slik endring av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer må skje gjennom en behandling av sittende kommunestyre. I tillegg må et forslag om endring av retningslinjene ut på høring før det kan behandles av kommunestyret. Administrasjonen trenger nødvendig tid for å foreslå endring, sende forslaget ut på høring og framlegge sak til politisk behandling. Dette er desverre ikke mulig å få til før valgdagen 14. september 2015. Det er videre vurdert at denne sakens faktiske innhold ikke gir grunnlag for å anvende § 13, om utvidet myndighet i hastesaker i lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Evje og Hornnes kommune vil imidlertid vise til at ved ny behandling av alkoholpolitiske retningslinjer gjeldende for perioden 2016 - 2020 vil de endringene som er gjort i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) hensyntas.