Det vil hver uke bli foretatt en slik risikovurdering basert på tre delvurderinger innenfor epidemiologisk situasjon, spredningspotensiale og forventet sykdomsbyrde. Hensikten er at denne vurderingen innenfor disse punktene skal munne ut i en plassering av kommunen på ett av fem risikonivåer (se tabell).

Denne ukes konklusjon er som følger:

En samlet vurdering av disse tre faktorene gir den helhetsvurderingen at Evje og Hornnes og Bygland kommuner er på risikonivå 1. 

Begrunnelse: 

  • To smittede i Evje og Hornnes. Kjent smittevei og få nærkontakter. De smittede har vært mange steder i smitteførende periode, men en ville ha sett konsekvenser av det nå dersom flere hadde blitt smittet.

  • Til helgen er det Landbrukets dag på Evje. Det meste foregår utendørs og smitteforebyggende tiltak er godkjent av kommuneoverlegen. Vurderer at risiko for smittespredning her er relativt lav.

  • Vurderer totalt sett at risikonivå er lavt.  

Tabell

Risikonivåer

 

Beskrivelse

Nivå 1

(Kontroll)

Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.

 

 

Nivå 2

(Kontroll med klynger)

Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.

Nivå 3

(Økende spredning)

Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.

Nivå 4

(Utbredt spredning)

Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.

Nivå 5

(Ukontrollert spredning)

Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.


Risikovurderingen er utført av:
Astrid Andersen og Sigmund Olav Syrtveit, Evje og Hornnes kommune.
Kjersti Plathe og Jorunn Sørlie Tveiten, Bygland kommune.

Mer informasjon

Du kan lese mer om kommunenes risikovurdering i "Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen" på FHI sine nettsider.