Ruskoordinatorens rolle i Setesdal

Rusmiddelpolitisk handlingsplan legg føringar for tiltak som ein ønsker skal bli gjennomført i kommunane, og ruskonsulenten har ansvar for oppfølging.

  • Samarbeide med fagmiljøa i dei enkelte kommunane i Setesdal.
  • Leie Fagnettverket Psykisk helse og rus i Setesdal.
  • Medverke til kompetanseutvikling blant helsepersonell i Setesdal.
  • Ruskoordinatoren vil arrangere fagdagar, tilby undervisning på skular og bidra til kompetanseheving der dette er naturleg. 
  • Drive førebyggande arbeid.
  • Gjennomføre Ungdata-undersøkinga på ungdomstrinnet, og sjå på moglegheitene og behovet for førebyggande tiltak i skulen.
  • Ruskoordinatoren skal blant anna vere pådrivar og koordinator for førebyggande tiltak, som samarbeid med alkovett-organisasjonen «Av-Og-Til».
  • Ruskoordinator medverker til pårørandearbeid i Setesdal.