Serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Salgsbevilling alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Skjenkebevilling alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling. Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling.

Innrapportering og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal oppgis i omsetningsoppgave til kommunen. Omsetningsoppgave med revisorgodkjent bekreftelse, som viser mengde omsatt alkohol forrige år skal sendes til kommunen innen 1. april hvert år. 

 

Gebyrsatser

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:
Salg:
  • 0,23 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 
Skjenking:
  • 0,54 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,41 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 850,-  for salg og kr 5 800,-  for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 420,- pr. gang.

 

Skjema

Ambulerende/enkeltanledning skjenkebevilling

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Prøven avlegges elektronisk på Servicekontoret.

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.