Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling - ambulerende/for en enkelt anledning

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler kan det likevel kreves bevilling, selvom det ikke tas betalt for drikke. Eksempler på slike lokaler er forsamlingslokaler, torg, parker og andre offentlige plasser.

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Pris for tjenesten

Gebyr etter alkoholloven og tobakkskadeloven

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

For søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning:
Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning skal inneholde en beskrivelse av driftskonsept, oversikt over målgruppe, tidsavgrensninger og en oversikt over hvilken type alkohol det søkes skjenkebevilling for.

Skjenkebestyrer må påse at det ikke skjenkes alkohol til for unge eller synlig berusede personer og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid. Skjenkestyrer er personlig ansvarlig.

For søknad om ambulerende skjenkebevilling:
Søknad skal inneholde:
Navn, adresse og telefonnummer på bevillingssøker, eventuelt organisasjonsnummer dersom bevillingssøker er et firma eller en organisasjon.
Navn, fødselsnummer og telefonnummer til skjenkeansvarlig.
Skjenkeansvarlig må være fyllt 20 år.

Videre skal søknaden inneholde beskrivelse av selskapet, antall gjester, dato, tidspunkt og varighet på arrangementet. Det må angis i hvilket lokale arrangementet skal finne sted.

Det kontrolleres at skjenkeansvarlig er fyllt 20 år. Skjenkansvarlig er personlig ansvarlig for at alkohollovens regler overholdes.

Bevillingshaver har personlig ansvar for at det ikke skjenkes alkohol til unge eller synlig berusede personer og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid.

Skjema

Søknad om skjenkebevilling for en ambulerende/bestemt anledning

Vedlegg

  • Legitimasjon
  • Tegning av skjenkestedet med anførsel av rømningsveier, bord, danseplass, disk og adkomst til lokalet.
  • Vær særlig oppmerksom på at utendørs skjenkeareal skal gjerdes inne.

Saksbehandling

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Ambulerende skjenkebevilling:

Gis bare til sluttede selskaper der det allerede og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer for et bestemt formål (jubileum, bryllup m.v.) i et bestemt lokale på skjenkestedet og for en enkelt anledning.

Bevilling er som hovedregel kun nødvendig der det skjenkes alkohol mot vederlag. Skal du f.eks. holde bryllup, bursdagsfest i leide/lånte lokaler, trenger du som hovedregel ikke skjenkebevilling hvis det ikke skal selges alkohol. Bevilling kan imidlertid ikke utøves dersom det etter serveringsloven § 2 kreves serveringsbevilling.

Skjenking av alkholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (Under 22 volumprosent) kan skje fra kl. 08:00 - 02:00, både innendørs og utendørs.

Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 (over 22 volumprosent) kan skje fra kl. 13:00 - 01:00.

 

Skjenking ved enkelt anledning:

Kommunen kan gi bevilling for en bestemt del av året og for en enkelt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet, og det må gis særskilt bevilling for hvert arrangement.

Bevilling kan gis både som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Hva som er en enkelt bestemt anledning må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Det avgjørende er i hovedsak hvor lang tid begivenheten strekker seg over. Generelt kan det sies at arrangementer som strekker seg over perioder på 3-6 dager kan betraktes som enkelt anledning.

Skjenking av alkholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (Under 22 volumprosent) kan skje fra kl. 08:00 - 02:00, både innendørs og utendørs.

Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 (over 22 volumprosent) kan skje fra kl. 13:00 - 01:00.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden vil variere og noen arrangementer krever lengre behandlingstid enn andre. Vær derfor ute i god tid og send søknad minst fire uker før arrangementet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Astrid Louise Andersen
Tittel:Avdelingsleder
Mobil:410 49 898
Epost:astrid.andersen@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-01-30 12:39