Om landbrukskontoret

Landbrukskontoret administrerer jord-, konsesjons- og en rekke andre lov- og regelverk, samt produksjonstilskuddet, avløserordningen m.fl. En del saker kan avgjøres administrativt mens andre saker går til Plan- og bygningsrådet og atter andre går videre til Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse. Se også delegeringsreglement for Evje og Hornnes kommune.

Så langt vi har kapasitet drives også rådgivning, planlegging og gjennomføring av større prosjekter innen landbruket. Vi har flere interessante rapporter fra lokale prosjekt for deg som vil starte med noe innen jord-, skog- eller utmark. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Veterinærvakt

Evje og Hornnes kommune har, sammen med Iveland kommune, fast ansatt kommuneveterinær i 70 % stilling. Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt også utenom ordinær arbeidstid. Setesdalskommunene samarbeider om denne vakta, som Valle kommune administrerer. Kommuneveterinæren inngår her. Vakta omfatter både produksjonsdyr og smådyr.

Avløserordningene i jordbruket

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet:

 • ferieavvikling
 • sykdom
 • svangerskap/fødsel/adopsjon
 • følge av sykt barn til behandling
 • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Målgruppe

Landbruksforetak

Kriterier/vilkår

Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha inntekt fra gårdsbruket eller være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra gårdsbruket.

Foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Lover og forskrifter

Se jordlova §§ 3 og 18.

Lover

Forvaltningsloven
Jordlova

Forskrifter

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Søknadsskjema

Slik gjør du:
- Gå til siden www.altinn.no på internett
- Søk opp skjemaet «Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.»
- Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende
- Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør»
- Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel m.v»
- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv.
- Last opp nødvendige vedlegg.

Hvis du ikke kan bruke internett
Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Papirskjemaet vil fortsatt eksistere en stund til
I en overgangsperiode vil de gamle papirskjemaene eksistere en stund framover. Etter hvert blir søknadsordningen fullelektronisk for landbruksforetak.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. mars for del 1 av søknaden og 15. oktober for del 2 av søknaden.

I søknadsskjemaet fører du opp de utgiftene du har hatt til avløsning ved ferie og fritid inneværende år. Dersom du har hatt lavere utgifter enn det som er beregnet å være ditt maksimale avløsertilskudd, kan du etterregistrere utgiftene du hadde mellom 16. oktober og 31. desember. Fristen for etterregistrering er 10. januar.

 

Driftsbygning i landbruket

Skal du oppføre en driftsbygning under 1000 m2 på gårdseiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse. Arealet kan være inntil 1000 m2 bruksareal (BRA). Du må også søke om tillatelse hvis du skal gjøre vesentlige endringer eller reparasjoner eller du ønsker å rive bygningen.

Skal du bygge over 1000 m² driftsbygning, er den ikke en alminnelig driftsbygning i lovens forstand, og du må sende inn full søknad etter pbl. § 20-1. 

Kriterier/vilkår

 • Nabovarsling må være foretatt
 • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Pris for tjenesten

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen. Se kommunens gebyrregulativ.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender en skriftlig søknad til kommunen. Det må fremgå om du søker om dispensasjon fra noen av vilkårene.

Skjema

Søknadsskjemaer og blanketter til byggesaker

Vedlegg

 • Situasjonskart
 • Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger
 • Redegjørelse/kvittering for nabovarsling og eventuelle nabomerknader

Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år om gangen. Dersom du skal leie bort driften, må du sende leiekontrakten til kommunen.

Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket.

Målgruppe

Eiere av jordbruksareal (som omfatter fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite).

Kriterier/vilkår

Kommunen vil legge vekt på:

 • Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
 • Arealets størrelse og avkastningsevne
 • Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eiendommen ligger
 • Søkerens livssituasjon

Vedlegg

Kart over eiendommen

Søknadsfrist

Innen ett år fra overtakelsesdato.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

 • skogkultur og kvalitetsutvikling
 • miljøtiltak
 • nybygging og ombygging av skogsveier
 • skogbruksplanlegging og miljøregistrering
 • skogsdrift med taubane, hest, o.a.
 • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket
 • tømmerkaier og terminaler
 • skoggjødsling (se egen beskrivelse)
 • skogplanting (se egen beskrivelse)

Se mer informasjon hos Landbruksdirektoratet.

Målgruppe

Skogeiere

Kriterier/vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til

 • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
 • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Lover og forskrifter

Naturmangfoldloven §§ 8-12.

Lover

Forvaltningsloven
Naturmangfoldloven

Forskrifter

Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket

Retningslinjer

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til bygging av skogsveier i Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. i Bykle, Valle, Bygland, Iveland og Evje og Hornnes kommune

Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler) for kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland

Skjema

Hver tilskuddsordning har et eget søknadsskjema. All informasjon om søknadsfrister og søknadsskjema finnes på denne siden hos Landbruksdirektoratet.