Målet for SLT-arbeidet

  • En helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • At barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper
  • Koordinering av tiltak på systemnivå både når det gjelder forebygging og oppfølging

Målgruppe

  • Barn og unge under 18 år og deres foreldre/foresatte
  • Unge voksne i alderen 18 - 20 år

SLT-koordinatoren sørger for at kommunenes forebyggende ressurser blir samordnet mest mulig effektivt.

Organisering og styringslinjer

I Evje og Hornnes kommune er SLT-arbeidet er forankret i en styringsgruppe bestående av lensmann, ordfører, rådmann og helsesøster skolehelsetjenesten. SLT-koordinator møter fast i denne gruppen.
Neste nivå er koordineringsteam/utførernivå som har ansvar for den praktiske koordineringen av og det direkte arbeidet med kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Denne består av rådgiver ungdomsskole og videregående skole, helsesøster, politiets SLT-ansvarlig, barnevern, enhet for kultur, ruskonsulent, psykisk helse og rus, NAV og SLT-koordinator.  

Plan for SLT-arbeidet i Evje og Hornnes 2017 - 2019

Rettleiarar

Regjeringa ønsker ei brei innsats for å førebygge vold i nære relasjoner, og førebygge radikalisering og voldeleg ekstremisme. Med bakgrunn i dette har kommunane i Setesdalsregionen tatt initiativ til å utarbeide rettleiar førebygging av vold i nære relasjonar, og rettleiar førebygging av radikalisering og voldeleg ekstremisme. 
Rettleiarane er utarbeid av SLT- koordinatorar i samarbeid med politiets SLT-ansvarleg, leiar Barnevern i Setesdal, avdelingsleiar Midt-Agder barnevern, og Setesdal regionråd.


Rettleiar førebygging av vold i nære relasjonar

Forside: Rettleiar førebygging av vold i nære relasjoner
Rettleiar førebygging av vold i nære relasjonar


Rettleiar førebygging av radikalisering og voldeleg ekstremisme

Forside: Rettleiar førebygging av radikalisering og voldeleg ekstremisme
Rettleiar førebygging av radikalisering og voldeleg ekstremisme


Doping - fra bekymring til handling

Gutt som ser seg i speilet
Doping - fra bekymring til handling