Hånd som holder fargeblyanter i flere farger.
Illustrasjonsfoto: www.pexels.com

Resultater

I overkant av 140 husstander deltok. Av disse ønsket 40,14 % fire dager, og 19,01 % fem dager. 40,14 % svarte ikke og 0,7 % svarte "ingen betydning".

59,86 % (85 husstander) av de spurte valgte altså å svare på undersøkelsen. Med utgangspunkt i andelen som valgte å svare får vi følgende resultat: 67,06 % svarte at de ønsker firedagers skoleuke, og 31,76 % svarte at de ønsker femdagers skoleuke. 1,76 % svarte "ingen betydning".

Resultatene fra undersøkelsen er en meningsmåling, og blir tatt med som en del av grunnlaget for saken som skal behandles i levekårsutvalget 17. mars og i kommunestyret 25. mars. Det samme blir resultatene fra prosessen med medvirkning fra råd og ansatte ved de to barneskolene og fra organisasjonene (fagforeningene).

Historikk om saken

Våren 2020 kom bestillinga fra levekårsutvalget i Evje og Hornnes kommune om å utrede for fire- eller femdagers skoleuke for 1. og 2. klasse.

I kommunestyremøtet 12. november 2020 ble det fattet følgende vedtak av politikerne: «Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge fram en sak om valg av fire- eller femdagers skoleuke. I saken redegjøres det for pedagogiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Samt beskrivelser av hvordan det vil påvirke grupper av innbyggere, tjenesteproduksjon, næringsliv og familieliv. I arbeidet må det legges til rette for medvirkning i tråd med regelverket.
Utredningen må innebære en spørreundersøkelse rettet mot de foresatte/foreldre som har barn i aldersgruppene fra fire til syv år. En forutsetning for spørreundersøkelsen er at foreldre/foresatte er informert om hva en eventuell femdagers skoleuke vil innebære i den praktiske hverdagen for barnet og familien.»

Om spørreundersøkelsen

Onsdag 27. januar 2021 ble det sendt ut en spørreundersøkelse som skulle gi et bilde av hva foreldre for barn i alderen fire til syv år mener, fire- eller femdagers skoleuke. Dette for å få et bilde av hva dette hadde å si for hverdagen til de berørte barna.

Denne undersøkelsen ble sendt via e-post til en av barnas foresatte. Grunnen til at undersøkelsen ble sendt til kun en av de foresatte, var at man ønsket ett svar per husstand. I tilfeller der barnet har foreldre som ikke bor sammen, men barnet bor like mye hos hver, kunne begge foreldre sende inn svar. 

Resultatet fra spørreundersøkelsen skal være med å gi politikerne et bilde av hva familiene ønsker. Dette er ett av momentene som skal være med å danne et beslutningsgrunnlag for kommunestyret.

Det understrekes at undersøkelsen ikke er en avstemming, men en meningsmåling. Den kan være et hjelpemiddel for politikerne når de skal fatte sin beslutning om valg av fire- eller femdagers skoleuke her i kommunen.

Vedlegg til undersøkelsen

Spørreundersøkelsen hadde vedlagt tilleggsinformasjon fra en forskningsrapport («NORCE 2019 – lokale konsekvenser av firedagers skoleuke. Et studie av fire kommuner på Agder») og lokale faglige vurderinger fra skolefaglig personell.