Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Statlige spillemidler til idrettsformål

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår

Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

 • Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2021.
 • Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2021.
 • Det gis ikke spillemidler til kommersielle foretak med fortjenestebaserte eieformer.
 • Planer for anlegget skal forhåndgodkjennes av kommunen med stempel og signatur (enhet for forvaltning).
 • Godkjent drift og vedlikeholdsoppgave (enhet for drift).
 • Behovsoppgave for anlegget (enhet for kultur).
 • Store og kostnadskrevende anlegg skal ha forhåndsgodkjenning av Kulturdepartementet.

Pris for tjenesten


Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Lover

Forvaltningsloven

Retningslinjer

Søknadsskjemaer

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Kontakt oss for å registrere anlegget i anleggsregisteret
 • Vi gjør en vurdering og fører det eventuelt opp i kommuneplanen
 • Nå kan du sende inn søknaden (www.anleggsregisteret.no)
 • Vi gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen, innen 15. januar
 • Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene, innen 15. april
 • Departementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene, innen 15. mai
 • 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes departementet.
 • Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Det vil bli annonsert i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Se også www.idrettsanlegg.no

Skjema


Søknad om tilskudd til idrettsanlegg

Vedlegg


Se "Rutiner ved søknad om spillemidler - søkere i Evje og Hornnes kommune" for informasjon om hva som må vedlegges søknaden.

Søknadsfrist


1. oktober hvert år.

Søknad innkommet etter denne dato blir behandlet året etter ved neste tildeling.

Søknaden sendes til


Skjemaet sendes automatisk til kommunen, som behandler søknaden og sender den videre til fylkeskommunen den 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen mottar den elektroniske søknaden, gjennomgår den og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Kulturdepartementet innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger