Oddeskogen - inngang velkommen_600x400.jpg
Varm velkomst i Oddeskogen barnehage onsdag 22. april.

Barnehage

Smitteverntiltak i barnehagen

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en nivåinndeling av smitteverntiltak med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået vi skal følge. Kunnskapsdepartementet har i pressemelding 27. mai 2020 informert om at lite smittespredning gjør at det er forsvarlig at smitteverntiltak nedjusteres fra rødt til gult nivå. Fredag 29. mai 2020 legges oppdatert smittevernveileder for barnehage fram. Arbeid med innføring av rutiner og tiltak i barnehagen i tråd med oppdatert veileder om smittevern i barnehagen vil gjøres i løpet av uke 23.

Oppdatert veileder om smittevern for barnehage under covid-19 utbruddet finner du her

Om sykdom hos barn

Generell informasjon til foreldre

Redusert åpningstid og foreldrebetaling

Bildegalleri

Onsdag 22. april kunne barnehagene i Oddeskogen og på Hornnes endelig ta imot barna igjen, til glede for store og små! Se bilder fra åpningen: 

Oddeskogen - flagg ved inngang[1].JPG
Oddeskogen barnehage.

Oddeskogen - flagg og ballonger lenger fra[1].JPG
Oddeskogen barnehage, inngang avdeling Øyegneis.

Oddeskogen _ Amazonitt_naturbarnehage _ foto Monika Sødal_480x360.jpg
Oddeskogen barnehage, avdeling Amazonitt/naturbarnehage. Foto: Monika Sødal

Oddeskogen - Amazonitt_naturbarnehage2 - foto Monika Sødal_480x360.jpg
Oddeskogen barnehage, avdeling Amazonitt/naturbarnehage. Foto: Monika Sødal

Hornnes - uteområde fint[1].JPG
Hornnes barnehage, hovedområde ute.

Hornnes - orm på vegg[1].JPG
Hornnes barnehage, hovedområde ute.

Hornnes - Kjøkkenhagen[1].JPG
Hornnes barnehage, "kjøkkenhagen".

Hornnes - avdeling Elg_foto Elisabeth Amundsen_480x360.jpg
Hornnes barnehage, avdeling Elg/naturbarnehage. Foto: Elisabeth Amundsen

Hornnes - Elg-hytta_foto Elisabeth Amundsen.jpg
Hornnes barnehage, hytta til avdeling Elg/naturbarnehagen. Foto: Elisabeth Amundsen

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget to filmer om gjenåpningen av barnehagene.

Om gjenåpningen

Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Den gradvise åpningen av skoler og barnehager skal skje innenfor nasjonale rammer. Informasjonen for Evje og Hornnes kommune oppdateres fortløpende i tråd med de nasjonale føringene. Barn, foreldre og ansatte skal være trygge på at åpningen av barnehager og skoler skjer på en forsvarlig måte.

Dersom det oppstår stor smittespredning innenfor bo- og arbeidsmarkedregioner, vil det vurderes å gjeninnføre regionale tiltak.

Les mer:
Regjeringens pressemelding om gradvis åpning av barnehager og skoler
Informasjon fra Utdanningsdirektoratet vedrørende åpning av barnehager og skoler

Skole

Smitteverntiltak i skolen

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en nivåinndeling av smitteverntiltak med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået vi skal følge. Kunnskapsdepartementet har i pressemelding 27.05.2020 informert om at lite smittespredning gjør at det er forsvarlig at smitteverntiltak nedjusteres fra rødt til gult nivå.

Fredag 29. mai 2020 legges oppdatert smittevernveileder for barneskoler og ungdomskoler fram.
Arbeid med innføring av rutiner og tiltak i grunnskolene i tråd med oppdatert veileder om smittevern i barneskoler og ungdomskoler vil gjøres i løpet av uke 23 i samarbeid med rektorer ved grunnskolene. 

Følg linkene for å lese oppdaterte veileder om smittevern for barneskoler og ungdomskoler under covid-19 utbruddet. 

Informasjon til elever som skal starte i 1. klasse

Håndtering av syke barn på skole og i SFO

handtering-syke-barn-pa-skolen-og-sfo_600x338.jpg

 

Generell informasjon til foreldre

Skoleskyss

Ordinær skoleskyss for elevene starter opp og går som normalt fra 27.04.2020.

 • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitter med minst et setes mellomrom på bussen. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang.
 • Elevene må holde én meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel, jfr. nasjonal veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7.trinn under covid-19 utbruddet 2020.

Vi ber om at foreldre/foresatte snakker med elevene om disse reglene. Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.

Tilleggsinformasjon fra AKT vedrørende skoleskyss:

 • Elever oppfordres til å gå, sykle eller at foresatte ordner transport selv når det er mulig som følge av kapasitetsbegrensninger på bussene og drosjene. Dette gjør at smittevernreglene kan overholdes, og de som må benytte buss til skolen får en trygg og sikker skoleskyss.
 • Elever må kjøpe forhåndskjøpte billettprodukter og skolereisekortene må medbringes.
 • Søsken skal sitte sammen i bussen. Ellers vises det til informasjon om hvordan elever skal sitte i bussene for å ivareta smittevernreglene (se bildet)
 • Døren fremme i bussen er avsperret. Det er sperrebånd fremme i bussen. Alle elever skal benytte døren bak i bussen på påstigning/avstigning. Husk å bruke setebelte.
 • For oppdatert informasjon om skoleskyss vises det til AKTs hjemmesider www.akt.no

AKT-Illustrasjon oppdatert 23.04.2020_480x270.jpg
Illustrasjon: AKT

Filmer

Om gjenåpningen

Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Det vil nasjonalt bli gitt beskjed i god tid før åpning av flere trinn, slik at skolene kan forberede seg. Den gradvise åpningen av skoler og barnehager skal skje innenfor nasjonale rammer. Informasjonen for Evje og Hornnes kommune oppdateres fortløpende i tråd med de nasjonale føringene. Barn, foreldre og ansatte skal være trygge på at åpning av barnehager og skoler skjer på en forsvarlig måte.

Dersom det oppstår stor smittespredning innenfor bo- og arbeidsmarkedregioner, vil det vurderes å gjeninnføre regionale tiltak.

Les mer:
Regjeringens pressemelding 7. mai om at skolene åpner for alle trinn fra 11. mai
Regjeringens pressemelding om gradvis åpning av barnehager og skoler
Informasjon fra Utdanningsdirektoratet vedrørende åpning av barnehager og skoler

Voksenopplæringen

Evje og Hornnes voksenopplæring åpnet 18.05.2020.
Informasjon om dette ble sendt ut til deltakere i uke 20.

Generell informasjon

Smitteverntiltak i barnehager og skoler

Kunnskapsdepartementet sier i pressemelding 27. mai 2020 at lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

Du kan lese hele pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehager-og-skoler-kan-lette-pa-smitteverntiltak/id2704130/?expand=factbox2704139

Rettigheter ved stengte skoler og barnehager

Foreldre vil ha rett til omsorgspenger når barnehager og skoler er stengt.

Se mer informasjon her:
Foreldres rett til omsorgspenger
NAV- om omsorgspenger og koronaviruset

Redusert foreldrebetaling i barnehagen

Dersom foreldre har fått lavere inntekt som følge av koronasituasjonen, må dere søke om redusert foreldrebetaling i tråd med ordinære retningslinjer. Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling finner du her.

Tilbud i barnehage og SFO til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har 18.05.2020 oppdatert retningslinjene som presiserer:

 • Foresatte som arbeider i kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner, og som har omsorg for barn under 12 år i skoletrinn 5. til 7, skal få tilbud på dagtid av sin kommune.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk eller viktig samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.
 • Det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider innenfor en kritisk eller viktig samfunnsfunksjon. Dette gjelder også for tilfeller der barnet ikke bor sammen med begge foresatte.
 • Dersom barnehager og skoler opererer med redusert åpningstid skal barn av foresatt i kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner få tilbud om utvidet åpningstid. Åpningen av barnehager og barneskoler i trinn 1.-4. må for disse barna ikke føre til et redusert tilbud sammenliknet med da barnehager og skoler var stengt. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet som skal ivaretas. Det tilbudet barn normalt har i barnehagen, på skolen og i skolefritidsordningen, vil utgjøre en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet kan være.
 • Kommunen og fylkeskommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt. Dette gjelder også unge i videregående opplæring.
 • Skole- og barnehageeiere skal som tidligere foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om utvidet tilbud.
 • Det er ikke klagerett på avslag om tilbud om å benytte barnehage- og skoletilbud for barn av foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner.
 • For avslag på søknader om tilbud for barn med særlige behov kan vedtaket påklages. Kommunens og fylkeskommunens klageorgan er klageinstans.

Her får du oppdatert informasjon, og du kan også lese mer om hva som er samfunnskritisk personell.