I styrevervregisteret kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, og innehaver av andre næringsinteresser.
 
Her kommer du direkte til styrevervregisteret for folkevalgte og administrativ ledelse i Evje og Hornnes kommune. Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte folkevalgte og administrative leder som selv har ansvaret for å legge inn sine egne verv i registeret og for å holde det ajour.