Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem - avlastningsopphold Evjeheimen

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Evjeheimen - avlastningsopphold

Beskrivelse

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppe

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og trenger avlastning, utover økning i tjenester i form av hjemmetjenester.

Kriterier/vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av avlastningsopphold, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.

Pris for tjenesten

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Verdighetsgarantiforskriften

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av avlastningsopphold, Evjeheimen

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon. 

Det er i utgangspunktet omsorgsyter som søker om denne tjenesten, men den hjelpetrengende må selv ha ønske om avlastningsopphold. Søknaden registreres på den hjelptrengende pga. krav om IPLOS-registrering.

Skjema

Helse- og omsorgstjenester, søknadsskjema

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
v/ pleie og omsorgstjenesten
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt kommer vi på et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på avgjørelsen. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Ellen Karin Rosseland
Tittel:Avdelingsleder Evjeheimen
Telefon:91 34 97 27
Mobil:913 49 727
Epost:ellen.karin.rosseland@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-01-30 10:51