Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem - dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Dagaktivitetstilbudet ved Hornnesheimen skal stimulere og aktivisere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager.

Målgruppe

Tilbudet er til hjemmeboende personer som har nedsatt hukommelse og hjemmeboende personer med demens.

 

Kriterier/vilkår

Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for tiltaket og det må søkes om plass.

Pris for tjenesten

Egenbetalingen er kr 85,- pr. dag.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Helse- og omsorgstjenester, søknadsskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Heidi Tveit Auestad
Tittel:Fagarbeider dagaktivitetstilbud
Telefon:476 32 910
Epost:

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-11-06 13:03