Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem - langtidsopphold Evjeheimen

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Evjeheimen - langtidsopphold

Beskrivelse

Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet. Du må søke kommunen om plass på sykehjem. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selvom det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

Langtidsopphold er et heldøgns behandlings- og omsorgstilbud til personer med omfattende behov for pleie og omsorg.

Målgruppe


De som ikke kan få nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie.

Kriterier/vilkår

Kommunen skal ha en egen forskrift med kriteriene for tildeling av plass på sykehjem.

Det må foreligge en fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt pga. sykdom eller høy alder, som gjør at søker ikke er i stand til å bo hjemme. 

Pris for tjenesten

Beregning av vederlag for opphold i institusjon anvendes. Satsene for betaling er fastsatt av Sosial- og helsedepartementet og er avhenigig av vedkommendes inntekt.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant annet en funksjonsvurdering som en del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søker vil ha rett til innsyn i alle sakens dokumenter etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. Se vedlegg, brosjyre.

Skjema

Helse- og omsorgstjenester, søknadsskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
v/ pleie- og omsorgstjenesten
Ljosheimvegen 5
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selvom du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Ellen Karin Rosseland
Tittel:Avdelingsleder Evjeheimen
Telefon:91 34 97 27
Mobil:913 49 727
Epost:ellen.karin.rosseland@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-03-14 14:58