Følgende tiltak er tilskudds berettiget i følge «retningslinjer for kommunalt næringsfond – landbruk, vedtatt av plan- og Bygningsrådet i Evje og Hornnes kommune, sak 58/15»:

Tiltak det kan gis tilskudd til i prioritert rekkefølge:

  • Tilskudd til melkekvoter. Det gis tilskudd tilsvarende 25 % av prisen for statlig kvote. Avgrenses til 30 000,- pr søknad.
  • Nydyrking. Opp til 15 % tilskudd av kostnader avgrenset til kr 30 000,- pr søknad.
  • Nybygg/ ombygging av driftsbygninger. Samlet tilskudd fra kommunen og Innovasjon Norge skal ikke overstige 30 %. Maks 10 % kommunalt tilskudd, avgrenset til 50 000,- pr søknad.
  • Grøfting av dyrket mark. Opp til 15 % tilskudd.

Det er midler igjen av årets pott. Søknader sendes landbrukskontoret snarest, innen 21. desember
Ta kontakt med jordbrukssjef Inge Eftevand på 905 17 089 ved spørsmål om ordningen