I følge forskrift om konsekvensutredninger §2, bokstav d) «Områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål» skal man konsekvensutrede slike tiltak/avvik. Dette var man ikke i tilstrekkelig grad klar over da varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 16.09.2016. KU-plikt ble drøftet i planforum 27.10.2016. Forslag til planprogram skal normalt foreligge når oppstart av planarbeidet varsles. Følgelig sendes det nå ut tilleggsvarsel.

Vedlegg:

 

Innspill til planarbeidet (tilleggsvarsel og planprogram) skal sendes til: Plankontoret Hallvard Homme AS Pb. 95, 4747 Valle, eller post@plankontoret.no innen 9. januar 2017.

Ta også kontakt med Plankontoret på tlf: 915 47 813 om du ønsker saksdokumentene tilsendt på e-post eller i papirform.

Ytterligere opplysninger kan en få ved å henvende seg til Olav Arne Haugen, mob. 900 30 271, eller Erling Aas, på mob. 915 47 813.