illustrasjonbarn_753x500.jpg

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Tilskuddsordningen er et av flere tiltak som inngår i «Barn som lever i fattigdom, regjeringens strategi (2015-2017)».

Søkere (offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner) må sette seg inn i regelverk for tilskuddsordningen, rundskriv 01/2019.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

a) Bidrar til at barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan dela i kultur- og fritidsaktiviteter

b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Kommunen vurderer søknadene i tråd med kriterier for søknad om barnefattigdom vedtatt i kommunestyret.

Råd og veiledning om tilskuddsordningen gis av kommunen v/enhetsleder Sigmund Olav Syrtveit, Enhet helse og familie, sigmund.olav.syrtveit@e-h.kommune.no.

Søknadsfristen er 10. desember 2018 via Bufdirs søknadsportal.
Søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på: www.bufdir.no