illustrasjonbarn_753x500.jpg

Bedre mulighetene for barn og unge

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Tilskuddsordningen er et av flere tiltak som inngår i «Barn som lever i fattigdom, regjeringens strategi (2015-2017)».

Søkere (offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner) må sette seg inn i regelverk for tilskuddsordningen, rundskriv 01/2020.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

a) Bidrar til at barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan dela i kultur- og fritidsaktiviteter
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
c) Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Kommunen vurderer søknadene i tråd med kriterier for søknad om barnefattigdom vedtatt i kommunestyret.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfristen er 13. desember 2019 via Bufdirs søknadsportal.

Søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Råd og veiledning

Råd og veiledning om tilskuddsordningen gis av kommunen v/enhetsleder Sigmund Olav Syrtveit, Enhet helse og familie, sigmund.olav.syrtveit@e-h.kommune.no.