Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til private veger lengre enn 100 meter.
 
Det er eget reglement for ordningen, hvor det blant annet forutsettes fast bosetting på eiendommen.
I en del tilfeller er det flere fastboende som benytter hele eller deler av en privat vegstrekning uten at alle har søkt om tilskudd. Forutsetningen er imidlertid at tilskuddet skal deles forholdsvis mellom alle fastboende etter en fordelingsnøkkel de selv blir enige om seg imellom. 
 
De som fikk tilskudd i 2014 får tilsendt eget brev.. 
 
Skjema for søknad om tilskudd til privat veg må være kommunen i hende 
innen fredag 16. desember 2016.

Du kan sende skjema til:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje 
eller
post@e-h.kommune.no