De som fikk tilskudd i 2017 får tilsendt e-post eller brev. 
 

Reglement for tilskudd til private veger i Evje og Hornnes

  1. Evje og Hornnes kommune gir etter søknad tilskudd til drift og vedlikehold av private veger hvor det er fast helårig bosetting.
  2. For å kunne motta tilskudd må vegen være mer enn 100 meter lang, og det blir bare gitt tilskudd til den delen som er over 100 meter (100 meter egenandel). Det gis tilskudd pr. løpemeter veg.
  3. Søknaden skal skrives på skjema fastsatt av kommunen, og må være fullstendig utfylt.
  4. Tilskuddssatsen fastsettes hvert år av kommunestyret i budsjettvedtaket.
  5. Tilskuddordningen kunngjøres hvert år og frist for innlevering av søknad settes til minimum 3 uker fra kunngjøring.
  6. Rådmannen har fullmakt til å avgjøre søknadene.
  7. Klage på behandling etter dette regelverk må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter mottatt svar. Klage behandles i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

I en del tilfeller er det flere fastboende som benytter hele eller deler av en privat vegstrekning uten at alle har søkt om tilskudd. Forutsetningen er imidlertid at tilskuddet skal deles forholdsvis mellom alle fastboende etter en fordelingsnøkkel de selv blir enige om seg imellom. 
 

Elektronisk søknad

Nytt i år er at søknaden sendes elektronisk, du finner søknadsskjemaet her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5302&externalId=0937
 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. desember 2018.