Tilskuddsats

Satsen for tilskudd til vedlikehold av private veger er i 2022 fastsatt til kr 4,- pr. meter. 
 

Reglement for tilskudd til private veger i Evje og Hornnes

  1. Evje og Hornnes kommune gir etter søknad tilskudd til drift og vedlikehold av private veger hvor det er fast helårig bosetting.
  2. For å kunne motta tilskudd må vegen være mer enn 100 meter lang, og det blir bare gitt tilskudd til den delen som er over 100 meter (100 meter egenandel). Det gis tilskudd pr. løpemeter veg.
  3. Det skal søkes elektronisk på søknadsskjema fastsatt av kommunen. Skjemaet må være fullstendig utfylt.
  4. Tilskuddssatsen fastsettes hvert år av kommunestyret i budsjettvedtak.
  5. Tilskuddordningen kunngjøres hvert år og frist for innlevering av søknad settes til minimum 3 uker fra kunngjøring.
  6. Kommunedirektør har fullmakt til å avgjøre søknadene.
  7. Klage på behandling etter dette regelverk må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter mottatt svar. Klage behandles i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

I en del tilfeller er det flere fastboende som benytter hele eller deler av en privat vegstrekning uten at alle har søkt om tilskudd. Forutsetningen er imidlertid at tilskuddet skal deles forholdsvis mellom alle fastboende etter en fordelingsnøkkel de selv blir enige om seg imellom. 
 

Søknadsskjema og søknadsfrist

Du må søke elektronisk innen 28. november 2021.