Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog. 

For 2022 har Bufdir valgt å prioritere fire områder vi ser behov for å styrke: 

  • Møteplasser 
  • Forebygging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett 
  • Rettighetsinformasjon 
  • Kartleggingsarbeid 

Med denne ordningen ønsker Bufdir å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement.

Søknader med nye ideer til tiltak, samarbeid og prosjekter som omhandler ulike diskrimineringsgrunnlag oppfordres spesielt til å søke. 

Mer informasjon om ordningen og regelverket for 2022 finner dere på tilskuddsordningens nettsider: 
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/rasisme_og_diskriminering