Flott natur i EH kommune
Illustrasjonsfoto, Allmannavegen i solnedgang: Evje og Hornnes kommune

Agder fylkeskommune forvalter tre ulike tilskuddsordninger for friluftslivstiltak. To av disse kan frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv, søke på:  

Tilskudd til friluftslivstiltak
Både lag, foreninger og kommuner kan søke om tilskudd til tiltak som fremmer friluftslivsaktivitet blant befolkningen i Agder. Det kan gis tilskudd til fysiske tilretteleggingstiltak i områder som ikke har status som statlig sikret friluftslivsområde. Eksempler på tiltak er skilting, merking, gapahuker, turveier, badeplasser, parkeringsplasser, sykkelparkering osv. Det kreves 10-årig skriftlig avtale ved større tiltak. Det gis ikke tilskudd til drift og vedlikehold. 

Dere kan lese mer om ordningen og søke via Fylkeskommunens hjemmeside:
https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/friluftsliv/​ 

Tilskudd til friluftslivsaktivitet
Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Dere kan lese mer om tilskuddsordningen på Fylkeskommunens hjemmeside: 
https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/friluftsliv/

Man søker om tilskudd til friluftslivsaktiviteter gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter «Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)»: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/