Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet
Barselgrupper
Besøkshjem
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Bolig - oppføring av ny bolig
Borgerlig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom (Byggemelding)
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem - å være fosterhjem
Fotterapi på Evjeheimen
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Frisørsalong - Evjeheimen
Frivilligsentral
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi

G
Gravferd
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Handicapbuss - aktivitetssenteret
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel
Hjelpemidler
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hørselskontakt

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerforslag
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

K
Karakterer - klageadgang
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kultur- og frivillighetsmidler
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram - NAV

L
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt

M
Matrikkel - retting
Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
Middagsombringing
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Motorferdsel i utmark og vassdrag (snøskuter, barmark, båt etc.)

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Praktisk bistand og opplæring
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykisk helse og rus

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Renovasjon
Rusmiddelavhengige - tiltak

S
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling - ambulerende/for en enkelt anledning
Skjenkebevilling alkohol
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Smittevern i barnehagen under covid-19-utbruddet
Smittevern i skolen under covid-19-utbruddet
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold Evjeheimen
Sykehjem - Aktivitetssenteret på Evjeheimen
Sykehjem - avlastningsopphold Evjeheimen
Sykehjem - korttidsopphold Evjeheimen
Sykehjem - langtidsopphold Hornnesheimen
Synskontakt

T
Tannhelsetjeneste
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tilskudd til tilpasning av bolig
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Trygdebolig
Trygghetsalarm
TT-kort/TT-ordning - Transporttjeneste for funksjonshemmede
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utleie - Evje flerbrukshall
Utleie - Furuly flerbrukshus
Utleie - Konferansesal, stue og møterom på Evjeheimen
Utleie - Svømmehall ved Evje barneskole
Utleie - Varmtvannsbasseng på Evjeheimen
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vaktmester - ambulerende
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Veterinærvakt - Dyrlegevakt

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp