I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider. Forbudet er hjemlet i «Forskrift om brannforebygging § 3».

Eventuell søknad om dispensasjon på arbeid i skog og annen utmark må tas opp med lokalt brannvesen.

25. mai 2018

 

Jan Røilid                   Kristiansandsregionen brann- og redning IKS (KBR)
91 17 04 84                Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

 

Dag Svindseth            Østre Agder Brannvesen (ØABV)
47 60 05 76                Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårdshei og Åmli

Jon Inge Aasen           Brannvesenet Sør IKS (BvS)             Audnedal, Farsund, Hægebostad,
97 16 27 53                Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral

           

Jerry Remme              Setesdal brannvesen IKS (SBV)
91 66 91 04                Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. 

 

Tore Olsen                  Grimstad brannvesen (GBV)
97 49 92 04

 

Terje Glendrange       Flekkefjord brannvesen (FBV).
41 41 57 02