Følgende tiltak er foreslått å prioritere langs rv. 9

Tiltak

Gjennomføring

Nedsatt fartsgrense fra Dølen til og med Lyngmovegen
Statens Vegvesen
G/S-veg fra Hornåsen til Kjetsåkrysset (rv.9/fv.42)
Statens Vegvesen
G/S-veg over Voiland, sør for Mineralparken
Statens Vegvesen
Rundkjøring Evjemoenkrysset
Statens Vegvesen
Reduksjon av fartsgrense på rv. 9 fra Verksmoen til sør for innkjøring til Dåsnesmoen
Statens Vegvesen
 

Prioriterte tiltak langs fylkesveger i kommunen

Tiltak

Fylkesveg  

Gjennomføring

Fartsdumper Senumsvegen fra kryss fv. 303
Fv. 304
Statens Vegvesen
Fartsdumper Dåsnesvegen
Fv. 311
Statens Vegvesen
G/S-veg Evje Kirke- Oddestemmen
Fv. 306
Statens Vegvesen
Stenge veg for gjennomkjøring ved Evje kirke og skolene
Fv. 312
Statens Vegvesen
Skilte forkjørsveg Evjemoensletta
Fv. 307
Statens Vegvesen
G/S-veg forbi Evjeskolene
FV. 312
Statens Vegvesen
G/S-veg Kjetså
FV. 42
Statens Vegvesen

Prioriterte tiltak langs kommunale veger i kommunen

Tiltak

Gjennomføring

Fortau langs Verksvegen
Kommune
Fartsdumper Hornåsen
Kommune
Fartsdumper Jernbanegata
Kommune
G/S-veg/fortau inn veg ved Hornnes barnehage
Kommune
Fortau Gymnasvegen
Kommune

Prioriterte strakstiltak

Tiltak

Veg

Gjennomføring

Begrense krysninger av rv. 9 ved Gudvangen
Rv. 9
Vegvesen/Kommune
Markert fotgjengerfelt ved Spar
Rv. 9
Vegvesen
Fender østside av Dåsnesvegen før kryss ved rv. 9
Fv. 311
Vegvesen
Stenge veg ved Evjeskolene, skilte kun kjøring til eiendommer/næring
Fv. 312
Vegvesen/Kommune
Gjerde langs fotballbane Hornnes barneskule
KV
Kommune
Ha opp ekstra skilting ifht fartsgrense i Evje sentrum
KV/fv
Vegvesen
Skilting 30 sone Ljosheimvegen
KV
Kommune
Siktsone Coop-Ljosheimvegen (fjerne noen parkeringsplasser på hjørnet av bygget)
KV
Kommune
Skilting av hentesone for foreldre Hornnes barneskule

KV

Kommune

En fullstendig liste over tiltak kan du se i vedlegg 1. Denne listen vil også bli benyttet i kommunens kontinuerlige fokus på trafikksikkerhetsarbeid.

Dokumenter

Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes kommune 2017-2020
Vedtak og saksfremlegg

Kommunen ønsker å takke alle som engasjerte seg å kom med forslag til trafikksikkerhetstiltak!
Alle innspill er oppsummert og kommentert i vedlegg 3, helt til sist i plandokumentet.