Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygdebolig

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Trygdebolig - kommunal bolig

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Målgruppe

Vanskeligstilte

Personer som pga. fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt har et boligbehov.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av trygdebolig, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13. Dette gjelder de boliger som pleie og omsorgstjenesten disponerer.

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ drift 2022

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

IPLOS informasjonsbrosjyre
aaa

Lover og forskrifter

Se kommunale retningslinjer. Se også sosialtjenesteloven § 15 Boliger til vanskeligstilte.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av trygdebolig

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å kunne vurdere din søknad, vil det bli foretatt et hjemmebesøk i nåværende bolig. Din bolig og helsetilstand vil danne grunnlag for det vedtak som fattes av kommunens tverrfaglige inntaksteam i pleie og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant annet en funksjonsvurdering som en del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søker har rett til innsyn i alle sakens dokumenter etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. Se vedlegg, brosjyre.

Skjema

Helse- og omsorgstjenester, søknadsskjema

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
v/ åpen omsorg
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Hege Haukom
Tittel:Avdelingsleder åpen omsorg
Telefon:977 68 180
Mobil:977 68 180
Epost:hege.haukom@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-01-27 15:06