barnlærer_foto_pexels-olia-danilevich.jpgSkolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal forebygge brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme elevenes helse, trivsel og læring.

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre

Skolen har en aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø.

Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen undersøke saken.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egna tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dette kalles skolens aktivitetsplikt.   

Skolens aktivitetsplikt består av fem deler:

  1. Følge med
  2. Gripe inn
  3. Varsle
  4. Undersøke
  5. Sette inn tiltak og evaluere

skolensaktivitetsplikt.jpg

Her kan du lese mer om skolens aktivitetsplikt

Ta kontakt med skolen

Det er viktig at du tar kontakt med skolen dersom barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen, eller blir utsatt for mobbing eller plaging fra andre elever eller lærere. Det er elevens egen opplevelse som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.

Mer informasjon

Informasjon til foreldre på Udir sin nettside

Informasjon til foreldre om skolemiljø (pdf) - bokmål
Informasjon til foreldre om skolemiljø (pdf) - nynorsk

Les mer om regelverket for elevene sitt skolemiljø

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no.jpg