Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TT-kort/TT-ordning - Transporttjeneste for funksjonshemmede

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort.

Det utstedes et elektronisk plastkort (betalingskort) som kan brukes som betalingsmiddel i drosjene.

TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Det er Aust Agder Fylkeskommune som er ansvarlig for ordningen. Evje og Hornnes kommune administrerer en del av ordningen på vegne av fylkeskommunen.

Målgruppe

Personer som har varig funksjonshemming av slik art at de ikke uten vesentlige vanskeligheter kan bruke vanlige kollektive transportmidler.

Funksjonshemmingen kan være av fysisk eller psykisk art.

Unge med varig og betydelig funksjonshemming prioriteres.

Kriterier/vilkår

Tildelingen skjer etter Retningslinjer fastsatt av samferdselsutvalget i Aust Agder Fylkeskommune.

Det er søkers manglende evne til å benytte kollektive transportmidler som er det relevante kriterium. Manglende rutetilbud er således ikke relevant.

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Partnere

Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

aaa

Lover og forskrifter

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lover

Forvaltningsloven

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av TT kort

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside under "Skjema A-Å"  eller ved å følge linken på denne siden.

Du kan også få skjema ved henvendelse til Servicekontoret. Her kan du få hjelp til utfylling av skjema og mer generell informasjon om tjenesten.

Legeerklæring må vedlegges søknaden.

Det tildeles et bestemt kronebeløp for hvert halvår. Dersom dette beløpet ikke er brukt opp innen utgangen av tildelingsperioden, slettes det resterende beløpet før nytt beløp overføres. Du får altså ikke med deg det du eventuelt måtte ha igjen på kortet, når ny tildelingsperiode starter.

Man trenger ikke søke på nytt dersom man har fått tildelt kort ved forrige tildeling.

Skjema

TT-kort (transporttjeneste for funksjonshemmede) - søknad og legeerklæring

Vedlegg

Legeerklæring

Søknadsfrist

For tildeling gjeldende fra 1.1. - 30.6 er søknadsfrist 15.11.

For tildeling gjeldende fra 1.7. - 31.12 er søknadsfrist 15.5.

Søknadsfristene annonseres i lokalavisene av fylkeskommunen og på kommunens hjemmeside.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Et utvalg bestående av ansvarlig for TT-kort ved Servicekontor, avdelingsleder hjemmetjenesten, avdelingsleder institusjonsomsorg, samt én representant fra Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser vurderer søknaden.

Det er søkers manglende evne til å benytte kollektive transportmidler som er det relevante kriterium. Eventuelt manglende rutetilbud er ikke relevant. Avstand mellom hjem og kommunesenter er relevant for fastsettelse av beløp.

Det fattes et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Dersom begrunnelse ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-04-28 12:04