Kultur- og frivillighetsmidler - støtte til aktivitet

Kultur- og frivillighetsmidler deles ut en gang i året og skal stimulere til aktivitet blant frivillige i kulturlivet og frivillig arbeid ellers i Evje og Hornnes kommune. Midlene deles ut til lag og foreninger ved søknad. Det tildeles midler kun for medlemmer i Evje og Hornnes kommune.
 
Merk: Fra 2017 har Evje og Hornnes kommunestyre vedtatt i k-sak 6/17 at lag tilsluttet NIF (Norges idrettsforbund) skal søke kultur- og frivillighetsmidler fra Evje og Hornnes Idrettsråd, som tildeles 1/3 av kulturmidlene til fordeling blant sine medlemslag.
 
Målgruppe
  • Lag og foreninger
  • Frivillige
  • Prosjekter
Kriterier/vilkår
  • Egne søknadsskjema skal benyttes
  • Det skal leveres regnskap og medlemslister sammen med søknaden
  • Medlemslistene behandles konfidensielt

Det er to ulike ordninger å søke om tilskudd til:

Generelt kultur- og frivillighetsarbeid – lag og foreninger
2/3 av kultur- og frivillighetsmidlene tildeles som generelle midler, som igjen fordeles slik:
  • 3/9 deler fordeles som basistilskudd på antall søkere/enheter
  • 4/9 deler fordeles på barn og unge mellom 0 - 19 år
  • 2/9 deler fordeles på gruppa fra 20 år og oppover
Spesielle aktiviteter innen kultur og frivillighet – prosjekter og arrangementer
1/3 del av kultur- og frivillighetsmidlene tildeles spesielle aktiviteter.
 
Disse søknadene vurderes spesielt, og midlene tildeles først etter gjennomførte tiltak. Søknad på kultur- og frivillighetsmidler til spesielle aktiviteter vil vurderes spesielt, avhengig av antall søkere, målsettingen med tiltakene, søkers økonomi og hvor midlene kan få størst effekt. Levekårsutvalget vil ta stilling til de innkomne søknadene hvert år. Søker må legge ved medlemslister og regnskap fra siste aktivitets-år i søknaden. Er ikke årsmøte avholdt kan dette ettersendes. Regnskap for tildeling av kulturmidler til spesielle aktiviteter, må være kommunen i hende før den 15.12. tildelingsåret, for å kunne bli utbetalt.

Kulturstipend for ungdom 13-19 år

Evje og Hornnes kommunestyre har vedtatt at det skal deles ut 1 idrettsstipend i oddetallsår, og 1 kulturstipend i partallsår; begge på hver seg kr 10 000,-.
 
For 2022 kan ungdom mellom 13 – 19 år, som har vist særlig god innsats innenfor en kulturdisiplin, søke om kulturstipend. Både enkeltpersoner og grupper som bor eller har sin opprinnelse i kommunen kan søke.
 

Frivillighetsprisen 2022

Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte og lokalsamfunnet, og som fortjener en ekstra takk for innsatsen?
 
Alle; både privatpersoner, lag og foreninger blir oppfordret til å nominere en kandidat til frivillighetsprisen. 

 

Frist

Fristen for nomineringer og søknader er 1. april 2022.

Kontaktperson

Siri Alice Bøyum-Øvergård
T 47 64 72 90