For å sikra at alle førehandsrøyster vert motteke frå andre kommunar og dermed teken med i endeleg oppteljing vil det på landsbasis ikkje vera mogleg å gjennomføre endeleg valoppgjer før etter kl. 17:00 tysdag etter valet. Dette gjeld òg for fylkestingsvalet.

Du kan følgje med på prognoser og førebels resultat på valgresultat.no etter klokka 21.00 måndag 9. september.